:

Vem är sakägare vid avstyckning?

Innehållsförteckning:

  1. Vem är sakägare vid avstyckning?
  2. Vad är FBL?
  3. Kan man överklaga avstyckning?
  4. Vem är sakägare Boverket?
  5. Vem kan ansöka om avstyckning?

Vem är sakägare vid avstyckning?

Alla fastighetsägare, köpare, rättighetshavare och andra som är berörda av en förrättning kallas sakägare. Sakägare har rätt att överklaga de beslut som tas. En lantmäteriförrättning är en process som omfattar fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder.

Vad är FBL?

Fastighetsbildningslag (1970:988)

Kan man överklaga avstyckning?

Underrättelse om besluten skickas ut till sakägare som får tillfälle att överklaga besluten. Överklagas inget beslut kommer avstyckningen att registreras i fastighetsregistret och i en digital registreringskarta.

Vem är sakägare Boverket?

Boverket definierar sakägare med meningen "med sakägare menas ägare till fast egendom och innehavare av annan särskild rätt i denna än hyresrätt och bostadsrätt" (Boverket 2002:24).

Vem kan ansöka om avstyckning?

Det är fastighetsägaren som ansöker om avstyckning. Om någon redan köpt den del som ska avstyckas från fastigheten kan antingen köparen eller ägaren till den ursprungliga fastigheten ansöka om avstyckning.