:

Vad är ett skyddsintresse?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett skyddsintresse?
  2. Vad menas med att en handling kriminaliseras?
  3. Vad ska kriminaliseras?
  4. Vad betyder det att ett straff har ett preventivt syfte?
  5. Vad är syftet med ett straff?

Vad är ett skyddsintresse?

Vad är det då som kännetecknar ”kärnstraffrätten”? I doktrinen har man laborerat med begreppet skyddsintresse eller intresse som gärningen kränker. Den gärnings som ska straffbeläggas hotar, kränker eller orsakar skada på det rättsligt erkända intresset, dvs. på något som är erkänt skyddsvärt.

Vad menas med att en handling kriminaliseras?

Att kriminalisera en handling innebär att det följer ett straff om gärningen begås. Den bakomliggande tanken är att förmå människor att avstå från att begå vissa handlingar.

Vad ska kriminaliseras?

Det beteende som avses bli kriminaliserat måste kunna orsaka skada eller fara för skada på skyddsintresset. 3. Endast den som har visat skuld – varit klandervärd – bör träffas av straffansvar, vilket innebär att kriminaliseringen inte får äventyra tillämpningen av skuldprincipen.

Vad betyder det att ett straff har ett preventivt syfte?

En teori är att ett straff ska vara avskräckande, preventivt, och avskräcka andra potentiella brottsförövare. En annan teori är att ett straff ska vara reparativt, återuppbyggande, och fokusera på brottsoffret samt möjliggöra en återanpassning in i samhället för förövaren.

Vad är syftet med ett straff?

Svensk straffrätt utgår framförallt från de allmänpreventiva teorierna, det vill säga att syftet med strafflagstiftningen är att få medborgarna i allmänhet att undvika brott. Brottens straffskalor bestäms dock snarare enligt absoluta straffteorier, baserat på hur förkastligt brottet som sådant anses.