:

När måste man betala uppskjuten skatt?

Innehållsförteckning:

  1. När måste man betala uppskjuten skatt?
  2. Hur stor är skatten på uppskovsbelopp?
  3. Hur mycket skatt får man skjuta upp?
  4. Vad är en uppskjuten skatt i framtiden?
  5. Vad är en uppskjuten skattefordran?
  6. Varför inte redovisa uppskjuten skatt?
  7. Vad är uppskjuten inkomstskatt för juridiska personer?

När måste man betala uppskjuten skatt?

När du säljer eller på annat sätt överlåter bostaden eller din andel av bostaden till en ny ägare ska uppskovet normalt återföras. Med det menas att uppskovet tas upp till beskattning och att du ska betala skatt på din vinst. I vissa speciella situationer ska det däremot överlåtas till den nya ägaren.

Hur stor är skatten på uppskovsbelopp?

Schablonintäkten är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som du har vid ingången av det inkomstår som du deklarerar för. Skatten på schablonintäkten är 30 procent. Det innebär att skatten att betala blir cirka 0,5 procent av själva uppskovsbeloppet (1,67 procent x 30 procent = cirka 0,5 procent).

Hur mycket skatt får man skjuta upp?

Taket för uppskov är kronor Sedan finns ett tak för hur mycket uppskov du får göra. Det nya takbeloppet är kronor per bostad. Tidigare var uppskovet bara kronor, så det är alltså betydligt högre i dag.

Vad är en uppskjuten skatt i framtiden?

En uppskjuten skattefordran är en tillgång i form av lägre skatt i framtiden på grund av skattemässiga avdrag mot framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är och 21, av det skattemässiga resultatet före skatt.

Vad är en uppskjuten skattefordran?

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

Varför inte redovisa uppskjuten skatt?

K2-regler. Företag som tillämpar K2 får enligt punkterna 11.5 ,13.3 och 16.4 inte redovisa uppskjuten skatt, varför endast aktuell skatt ingår i skattekostnaden/-intäkten i resultaträkningen. Någon upplysning om sådan skatt ska inte heller lämnas.

Vad är uppskjuten inkomstskatt för juridiska personer?

En uppskjuten skattefordran utgörs av skattesatsen för inkomstskatt multipliceratmed framtida underskottsavdrag. Den statliga inkomstskatten för juridiska personersom är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år (20,) av det skattemässigaresultatet före skatt.