:

Hur upphör en ställningsfullmakt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur upphör en ställningsfullmakt?
  2. Vad är en Informationsfullmakt?
  3. Hur återkallar man en skriftlig fullmakt?
  4. När blir en fullmakt ogiltig?
  5. Får en VD ingå avtal?

Hur upphör en ställningsfullmakt?

En ställningsfullmakt behöver inte på något sätt upprättas i ett skriftligt dokument utan fullmakten är understådd i och med den fullmäktiges anställning. Detta stadgas av 10 § 2 st. AvtL. I och med att en ställningsfullmakt inte upprättas bestäms en ställningsfullmakts behörighet av lag eller sedvänja.

Vad är en Informationsfullmakt?

Informationsfullmakt är en fullmakt som är begränsad till att ge fullmaktshavaren rätt att få viss information om fullmaktsgivarens försäkringar och pensioner, till exempel från ett försäkringsbolag.

Hur återkallar man en skriftlig fullmakt?

Huvudregeln vid återkallelse av en skriftlig fullmakt är att den ska återkallas på samma sätt som den gavs. I 16 § AvtL kan man utläsa att fullmakten återkallas genom att den skriftliga handlingen återtas eller förstörs av fullmaktsgivaren, i det här fallet alltså av dig.

När blir en fullmakt ogiltig?

Om fullmäktigen går utöver sin behörighet blir det resulterande avtalet inte bindande för fullmaktsgivaren (såvida denne inte väljer att ratihabera avtalet). Tredje man får då ett skadeståndsanspråk mot fullmäktigen (AvtL 25 §), om tredje man inte var i ond tro.

Får en VD ingå avtal?

Verkställande direktör har alltid rätt att teckna firman vad gäller «löpande förvaltningsåtgärder». Det innebär att vd får ingå avtal som behövs för den dagliga driften av företaget, men inte avtal av som värdemässigt eller innehållsmässigt avviker från det som är vanligt hos det företaget.