:

Vad får man göra i Natura 2000 område?

Innehållsförteckning:

  1. Vad får man göra i Natura 2000 område?
  2. Vem ansvarar för Natura 2000?
  3. Vad innebär Natura 2000 område?
  4. Hur stort är Natura 2000?
  5. När krävs Natura 2000 tillstånd?
  6. Får man tälta i Natura 2000?
  7. Hur kan du som privatperson ta reda på var dessa områden finns och vad som ligger till grund för att det området klassas som Natura 2000?
  8. Vad är ett biotopskydd?
  9. Vad menas med att Sverige har olika landskapstyper?

Vad får man göra i Natura 2000 område?

Det finns inte en generell buffertzon runt ett Natura 2000-område där man inte får göra något, precis som det inte finns ett generellt mått på hur bred en kantzon ska vara mot ett vattendrag eller en våtmark vid en skogsavverkning. Grundregeln är att naturmiljön i Natura 2000-området inte ska påverkas negativt.

Vem ansvarar för Natura 2000?

Länsstyrelserna ansvarar för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden. Det är de områden som har de högsta naturvärdena och som på bästa sätt bidrar till nätverket som ska bli Natura 2000-områden. Under processen har länsstyrelsen samråd med markägare och berörda myndigheter.

Vad innebär Natura 2000 område?

För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda områden, så kallade Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk av livsmiljöer. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Hur stort är Natura 2000?

I Sverige finns det drygt 4000 Natura 2000-områden. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga livsmiljöer för hotade arter. 90 av livsmiljöerna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivet finns här. Därtill häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

När krävs Natura 2000 tillstånd?

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Natura 2000-tillstånd krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Får man tälta i Natura 2000?

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området. Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också mer information från kommunen eller länsstyrelsen.

Hur kan du som privatperson ta reda på var dessa områden finns och vad som ligger till grund för att det området klassas som Natura 2000?

Med stöd från Europeiska miljöbyrån har kommissionen skapat ett offentligt onlinebaserat GIS-kartsystem – Natura 2000 Viewer – som anger den exakta placeringen av varje Natura 2000-område i EU-nätverket. Användaren kan leta efter och undersöka samtliga områden i EU.

Vad är ett biotopskydd?

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för omväxling i landskapet.

Vad menas med att Sverige har olika landskapstyper?

När människorna sedan flyttade in i Sverige skapades nya landskapstyper. En var ”odlingslandskapet”. Det uppstod när människor fällde skogarna och plöjde upp markerna för att plantera växter som korn och vete. Ett annat landskap blev ”stadslandskapet” dit olika djur som klarade sig bra i våra städer flyttade.