:

Vad är en långfristig fordran?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en långfristig fordran?
 2. Hur redovisas kundfordran?
 3. Är en kundfordran en intäkt?
 4. När är en kundfordran osäker?
 5. Vad är andra långfristiga fordringar?
 6. Vad ingår i långfristiga skulder?
 7. Hur bokför jag en Kundfaktura?
 8. Hur bokförs en fordran?
 9. Vilken kontotyp tillhör kundfordringar?
 10. Är ett lån en intäkt?
 11. Vad är en osäker fordran?
 12. Vad är osäker fordran?
 13. Vad är långfristiga tillgångar?
 14. Hur ska jag bokföra en avskriven skuld som betalas in?

Vad är en långfristig fordran?

Långfristiga fordringar är fordringar som förfaller tidigast om ett år. Posten långfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under anläggningstillgångar. Jfr kortfristiga fordringar.

Hur redovisas kundfordran?

I baskontoplanen bokförs kundfordringar i kontogrupp 15. En kundfordran skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om kundfordran har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Är en kundfordran en intäkt?

Kundfordringar. En kundfordran innebär att någon ska betala dig när du har levererat en vara eller utfört ett arbete. Alla fordringar räknas som en intäkt i din verksamhet, även om du inte har fått betalt. Du ska ta upp alla fordringar du har vid inkomstårets slut till beskattning.

När är en kundfordran osäker?

Osäkra kundfordringar Detta kan vara på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning, och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum (tex 60 dagar), påminnelser har skickats, kunden har kontaktats om den förfallna kundfordringen, eller liknande.

Vad är andra långfristiga fordringar?

Fordringarandra är lån till andra som har lämnats med krav på ränta eller utan krav på ränta. Andra finansiella instrument kan exempelvis vara kapitalförsäkringar, valutaoptioner och ränteoptioner.

Vad ingår i långfristiga skulder?

Inom redovisning är långfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år. Skulder som förfaller inom 1 år är kortfristiga skulder. långfristiga lån till närstående företag.

Hur bokför jag en Kundfaktura?

Kunden betalar fakturan På din bokföringsorder anger du vilken faktura (fakturanummer) du fått betalt för, belopp och hur du har fått betalt. Som underlag för inbetalningen har du kontoutdraget från banken eller plusgirot. Kunden betalar en faktura [1510]till ditt plusgiro [1920].

Hur bokförs en fordran?

Fordringar ska bokföras enligt den så kallade försiktighetsprincipen, vilket innebär att osäkra kundfordringar och/eller konstaterade kundförluster ska kostnadsföras. Man skiljer på befarade och konstaterade kundförluster. Orsaken till detta är att moms endast får begäras tillbaka för konstaterade kundförluster.

Vilken kontotyp tillhör kundfordringar?

I företagets bokföring ska du registrera olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser.

Är ett lån en intäkt?

En återbetalning av ett lån bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en låneskuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.

Vad är en osäker fordran?

Om man får veta att kunden fått likviditetsproblem kan man föra över fordran till konto 1515 Osäkra kundfordringar. En anledning att göra det är att underlätta bevakningen av fordran. När man befarar att kunden inte kommer att betala görs en reservering för den befarade kundförluster.

Vad är osäker fordran?

Om du bedömer att din kund inte kommer att betala fakturan kan du boka fordran som en befarad kundförlust. Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran.

Vad är långfristiga tillgångar?

Anläggningstillgångartillgångar som är avsedda att användas eller innehas stadigvarande i rörelsen. Med andra ord de långfristiga tillgångarna. Vidare finns tre olika typer av anläggningstillgångar: immateriella, materiella och finansiella.

Hur ska jag bokföra en avskriven skuld som betalas in?

En amortering av en skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen. En skuld av olevererade varor eller ej uförda tjänster bokas bort när varorna har levererats eller då tjänsterna har utförts.