:

Hur påverkas de kvarvarande stammarna av röjningen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkas de kvarvarande stammarna av röjningen?
  2. När används Trestegsmetoden?
  3. Vad är Underväxtröjning?
  4. Hur många stammar kvar efter röjning?
  5. När är det bäst att röja sly?
  6. Hur mycket kan man röja på en dag?
  7. Vad kostar Underröjning?
  8. Vad kostar det att gallra skog?
  9. Hur mycket kostar det att röja skog?
  10. När ska man röja Björksly?

Hur påverkas de kvarvarande stammarna av röjningen?

Volym och barr - röjer hårt och tidigt Utgår från ett planterat bestånd med gran eller tall. En tidig och hård röjning vid 2 meters höjd ger en hög diametertillväxt på de kvarvarande träden. Beståndet blir jämnare både i höjd och diameter. De grövre träden blir motståndskraftiga mot snöskador och insektsangrepp.

När används Trestegsmetoden?

Trestegsmetoden kallas även kronobergsmetoden. Den kan vara lämplig där man vill ha upp gran trots frostproblem och stort löv- uppslag. Glesa ur de förväxande lövträden till en frostskyddande skärm. Skärmen producerar dessutom en del virke och stubbskotts- röjning kan undvikas.

Vad är Underväxtröjning?

Underväxtröjning syftar till att röja bort de klenaste träden i gallrings- och - slutavverkningsskogen innan avverkning (Håkansson 2000).

Hur många stammar kvar efter röjning?

Röj vid 2–3 meters höjd. Lämna 3 000 till 5 000 stammar per hektar, det vill säga till ungefär det dubbla antalet stammar mot normalt. Slutröj vid 5 meters höjd. Lämna 1 500 till 2 500 stammar per hektar beroende på bonitet.

När är det bäst att röja sly?

Välj rätt tidpunkt för slyröjning För att minska risken för angrepp av märgborre är det bäst att undvika att röja tallungskogar med skorpbark under våren och hösten. Skogstyrelsens rekommendation är att röja dessa mellan 1/6 till 15/7.

Hur mycket kan man röja på en dag?

Normalt kan man röja mellan 0,5 och 0,8 hektar bördig mark på en 8-timmars dag. Är det svagare och lättare mark kan man komma upp i två hektar per dag.

Vad kostar Underröjning?

Kostnaden för en röjning kan variera stort beroende på hur skogen skötts tidigare, men Joakim Sandin ger ett exempel. – Med en tidig ungskogsröjning kan du komma under 3000 kronor per hektar och en förröjning före gallring kostar då kanske 2000 kronor.

Vad kostar det att gallra skog?

I genomsnitt kostade gallring 210 kr per m3f ub. Det är den högsta nivån under åren 20, då Skogsstyrelsen och Skogforsk har gjort statistik på avverknings- kostnaderna. I statistiken finns även uppgifter om kostnad för försvårad föryngringsavverkning i ska- dad skog.

Hur mycket kostar det att röja skog?

Kostnaden för röjning varierar från några hundra kronor upp till 10 000 kronor per hektar beroende på hur tätt, grovt och besvärligt beståndet är. Kostnaden ökar snabbt ju tätare ungskogen blir. Ungskogen växer snabbt och arbetstiden ökar dramatiskt med ökad trädhöjd och grovlek på stammarna.

När ska man röja Björksly?

Då ser du vad som ska lämnas och risken för nya stubbskott i lövstubbarna minskar. För att minska risken för angrepp av märgborre är det bäst att undvika att röja tallungskogar med skorpbark under våren och hösten. Skogstyrelsens rekommendation är att röja dessa mellan 1/6 till 15/7.