:

Hur vet man om det är signifikant?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet man om det är signifikant?
  2. När kan nollhypotesen förkastas?
  3. Vad är statistiskt säkerställd?
  4. Vad är ett bortfall?
  5. Hur görs en hypotesprövning?

Hur vet man om det är signifikant?

Det som är ”säkerställt” är att det finns en skillnad, inte storleken på skillnaden. Hur stor skillnaden mellan två värden ska vara för att kunna kallas statistiskt säkerställd beror på felmarginalens storlek. Denna beror i sin tur, vid en given konfidensgrad, på urvalets storlek samt på urvals- och beräkningsmetoder.

När kan nollhypotesen förkastas?

Om vårt p-värde ligger under signifikansnivån kan vi förkasta nollhypotesen och anse den alternativa hypotesen vara mest trolig. Om vårt framräknade p-värde ligger över signifikansnivån kan nollhypotesen inte förkastas och resultatet motsäger då inte nollhypotesen.

Vad är statistiskt säkerställd?

Begreppet statistiskt säkerställd har ingen tydlig definition i litteraturen. Normalt sett används det dock som en synonym till statistiskt signifikant. Vad som avses är att det värde som man har fått fram avviker så mycket från ett annat värde att det inte är troligt att den avvikelsen beror på slumpen.

Vad är ett bortfall?

Bortfall är inom statistik andelen ogiltiga mätvärden. Vid en enkätundersökning avser bortfall de intervjupersoner som inte har svarat, till exempel för att de inte vill eller inte har kunnat nås. Bortfallet anges ofta i procent. Ju större bortfall, desto sämre blir undersökningens tillförlitlighet.

Hur görs en hypotesprövning?

Under hypotesprövning säger vi att vi gör ett typ 2 fel om vi inte förkastar H0 trots att H1 är sann. Sannolikheten för att göra ett typ 2 fel brukar betecknas med β: β = P(H0 förkastas inte |H1 sann). Vi sätter själva sannolikheten för att göra ett typ 1 fel när vi designar testet.