:

Hur mycket avskrivning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket avskrivning?
  2. Vad är värdeminskningsavdrag?
  3. Hur avskriver man?
  4. Hur stora avskrivningar kan man göra?
  5. Hur fungerar det med avskrivningar?
  6. Hur påverkar avskrivningar skatten?

Hur mycket avskrivning?

Huvudregel för räkenskapsenlig avskrivning Enligt huvudregeln får du dra av högst 30 procent av inventariernas bokförda värde vid årets början (= förra årets utgående värde). Du ska lägga till värdet av de inventarier som du skaffat under året som fortfarande finns kvar vid årets slut.

Vad är värdeminskningsavdrag?

Värdeminskningsavdrag beräknas enligt en avskrivningsplan. Utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (19 kap. 4 § IL). Värdeminskningsavdrag beräknas enligt en avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde.

Hur avskriver man?

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Hur stora avskrivningar kan man göra?

Vid räkenskapsårets slut får du skriva av högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. Räkenskapsenlig avskrivning får du göra om ditt företag uppfyller dessa krav: Har ordnad bokföring som avslutas med bokslut. Värdet på inventarierna i balansräkningen ska motsvara deras skattemässiga värde.

Hur fungerar det med avskrivningar?

Lite förenklat kan man alltså säga att en avskrivning innebär att man fördelar kostnaden över samma tid som den bidrar till intäkter eller anses vara användbar i verksamheten. På så sätt hamnar bara delar av kostnaden på inköpsårets resultaträkning medan resterande summa fördelas ut på kommande års resultat.

Hur påverkar avskrivningar skatten?

Lagstiftningen (inkomstskattelagen) ger visst utrymme för att göra skattemässiga underavskrivningar eller överavskrivningar (avskrivning över plan), vilket är vanligt förekommande hos företag. Eftersom avskrivningar är kostnader påverkar storleken på dessa nämligen resultatet och därmed även skatten på eventuell vinst.