:

Hur beräknar man tillverkningskostnaden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur beräknar man tillverkningskostnaden?
  2. Vad är Påläggsbas?
  3. Vad är en rimlig Overheadkostnad?
  4. Vad är en självkostnad?
  5. Vad menas med fördelningsnyckel?
  6. Vad ingår i direkt lön?
  7. Vad är en Minimikalkyl?
  8. Vad är Påläggsmetoden?
  9. Vad är normal volym?

Hur beräknar man tillverkningskostnaden?

Tillverkningsomkostnaderna fördelas vanligen som procent av direkt lön. Andra sätt att fördela TO på kan vara som kronor per maskintimme eller som kronor per arbetstimme. Då affärsomkostnaderna fördelas används oftast företagets totala tillverkningskostnader som påläggsbas.

Vad är Påläggsbas?

Direkt lön (eller direkt arbetstid) kan vara en bra påläggsbas för de indirekta kostnaderna för förmän, maskinkostnader och liknande. Ju fler personer i arbete på "golvet", ju fler ledningspersoner och maskiner behövs. Direkt material kan vara en bra påläggsbas för de indirekta kostnaderna för inköpsavdelningens.

Vad är en rimlig Overheadkostnad?

För de 49 myndigheter som vi undersökt ligger de gemensamma OH-kostnaderna på i medeltal knappt 250 000 kr per årsmedarbetare. En anställd inom svensk statsförvaltning påförs alltså någonting i storleksordningen en kvarts miljon per år i form av overheadkostnader.

Vad är en självkostnad?

Med självkostnad menas ett företags totala kostnader för en viss produkt tills den är levererad och betald. Självkostnaden består dels av direkta kostnader, dels av indirekta kostnader (administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader).

Vad menas med fördelningsnyckel?

Fördelningsnyckel kallas ibland de objektiva villkoren för kontraktstilldelning som finns i ramavtal med flera leverantörer och som har samtliga villkor fastställda för tilldelning av kontrakt. Exempel på fördelningsnycklar är rangordning, turordning eller den enskildes behov.

Vad ingår i direkt lön?

Direkt lön är den lönekostnad som är förknippad med tillverkningen av produkter i tillverkande företag. I arbetsintensiva tjänsteföretag är direkt lön den lönekostnad som är förknippad med ett projekt. Direkt lön är lönekostnad per timme multiplicerat med nedlagd tid på ett kalkylobjekt i timmar.

Vad är en Minimikalkyl?

En minimikalkyl är ett sätt att beräkna företagets smärtgräns när det gäller order i tider som präglas av underutnyttjande/kapacitetsöverskott. I minimikalkyler beräknas ett absolut lägsta pris för att tillfälligt använda företagets produktionsresurser.

Vad är Påläggsmetoden?

Påläggskalkyl är en metod för produktkalkylering, som framför allt används när ett företag använder samma resurser för olika produkter. Metoden bygger på att en produkts självkostnad beräknas med hjälp av pålägg för indirekta kostnader.

Vad är normal volym?

I en normalkalkyl beräknas kostnaden per styck av ett kalkylobjekt. I en normalkalkyl fördelas de fasta kostnaderna på en normal volym och de rörliga kostnaderna på en verklig volym. Om en normal kalkyl används som förkalkyl kan verklig volym ersättas med budgeterad volym under perioden.