:

Vad är skillnaden på ramavtal och kontrakt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden på ramavtal och kontrakt?
  2. Varför ska jag handla på ramavtal?
  3. Vilka regler gäller för upphandling av ramavtal?
  4. Är ett ramavtal bindande?
  5. Hur mycket är tröskelvärdet?

Vad är skillnaden på ramavtal och kontrakt?

Ett ramavtal fastställer helt eller delvis villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod, medan ett kontrakt avser en faktisk anskaffning. I en dom i Kammarrätten i Jönköping prövades hur man ska klassificera avtal som har inslag av både kontrakt och ramavtal närmast på sin spets.

Varför ska jag handla på ramavtal?

Med ett ramavtal vet medarbetarna alltid vilken leverantör de ska vända sig till och kan använda sin tid till kärnverksamheten istället. Innan ett inköp ska göras brukar köparen vanligtvis göra ett mer eller mindre omfattande analysarbete där man bland annat tittar på pris och kvalitet.

Vilka regler gäller för upphandling av ramavtal?

Det finns inga bestämmelser om hur stort ett kontrakt som tilldelas enligt ett ramavtal får vara. Det förekommer exempelvis att upphandlande myndigheter eller enheter anger i ramavtal att kontrakt över en viss beloppsgräns kan komma att upphandlas vid sidan av ramavtalet genom ett nytt upphandlingsförfarande.

Är ett ramavtal bindande?

För att ett ramavtal skall anses vara bindande krävs dock, som nämnts ovan, att det i likhet med alla andra upphandlingskontrakt är ömsesidigt förpliktande och utan tillägg eller justeringar kan läggas till grund för utbyte av de ömsesidi- ga förpliktelserna.

Hur mycket är tröskelvärdet?

Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa, de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella förfarandena under tröskelvärdena.