:

När får socialnämnden inhämta uppgifter i en utredning mot den enskildes vilja?

Innehållsförteckning:

  1. När får socialnämnden inhämta uppgifter i en utredning mot den enskildes vilja?
  2. Vilka kontakter får tas under förhandsbedömning?
  3. Vilken blodgrupp är Akutblod?
  4. Hur går en Skyddsbedömning till?
  5. Varför kan blodgrupp 0 ges till alla?

När får socialnämnden inhämta uppgifter i en utredning mot den enskildes vilja?

Socialnämnden ska aktivt sörja för att en enskild som har problem med missbruk får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämndens insatser bygger på frivillighet från den enskildes sida. Under vissa förutsättningar kan det dock bli aktuellt med tvångsvård.

Vilka kontakter får tas under förhandsbedömning?

Kontakter under förhandsbedömningen Socialtjänsten kan ta kontakt med barnet, vårdnadshavarna och den som har gjort anmälan för att mer information om oron samt barnets och vårdnadshavarnas inställning till den. Om andra kontakter behöver tas inleds en utredning.

Vilken blodgrupp är Akutblod?

FAKTA Definition blodgrupp I en mycket akut situation, en olycka där patienten förlorat mycket blod hinner man kanske inte göra några tester överhuvudtaget. Då finns så kallat akutblod som består av blodgrupperna 0, RhD-negativ och Kell-negativ, och som passar de allra flesta.

Hur går en Skyddsbedömning till?

- Skyddsbedömningar ska göras - När misstanke uppstår om våld eller andra övergrepp av närstående ska utredning inledas. Det ska ske både när barn direkt utsatts eller bevittnat våld/övergrepp. - Alla bedömningar ska ske inom föreskriven tid (14 dagar). Beslut om att inleda/inte inleda utredning ska ske skyndsamt.

Varför kan blodgrupp 0 ges till alla?

0 kan ge blod till alla blodgrupper men bara ta emot blod från sin egen blodgrupp. Ett protein, som kan finnas på blodkroppens yta, är den så kallade Rh-faktorn. Den finns hos cirka 85 procent av Sveriges befolkning. De kallas Rh-positiva (Rh+).