:

Vad är enskilt ändamål?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är enskilt ändamål?
  2. Vad är allmänt ändamål?
  3. Är det möjligt med flera huvudman i samma detaljplan?
  4. Hur regleras parkering på allmän plats respektive Kvartersmark?
  5. Får man bygga på allmän plats?
  6. Vad menas med prickad mark?
  7. Vad är Användningsgräns?

Vad är enskilt ändamål?

Enskilt huvudmannaskap Om huvudmannaskapet är enskilt får användningen av den allmänna platsen anges vid behov. För att detaljplanen ska vara tydlig är det dock lämpligt att alltid ange användningen av de allmänna platserna. 2. hur allmänna platser som har enskilt huvudmannaskap ska användas och utformas.

Vad är allmänt ändamål?

Allmänt ändamål. Områden med beteckningen A- Allmänt ändamål i äldre planer är avsedda för allmänna ändamål och ska ha verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman. Det allmänna ändamålet är normalt inte preciserat i planer enligt byggnadslagen eller andra äldre lagar.

Är det möjligt med flera huvudman i samma detaljplan?

Olika huvudmän för olika allmänna platser inom samma detaljplan. De allmänna platserna inom en och samma detaljplan kan delas upp så att vissa har kommunalt huvudmannaskap och andra har enskilt huvudmannaskap.

Hur regleras parkering på allmän plats respektive Kvartersmark?

De allmänna reglerna enligt trafikförordningen gäller både på allmän platsmark och på kvartersmark. Kommunen är ansvarig för att reglera parkeringen på allmän platsmark. På kvartersmark är det fastighetsägaren, som avgör vilka parkeringsregler som ska gälla utöver de allmänna reglerna.

Får man bygga på allmän plats?

Vid nybyggnation eller annat tidsbegränsat behov kan man söka tillstånd enligt ordningslagen för allmän platsmark och då kan avtal tecknas om tillfällig markupplåtelse för naturmark. Ta bort eventuella anläggningar som du har utanför din egen tomt snarast möjligt.

Vad menas med prickad mark?

Många detaljplaner har områden som är markerade med prickar vilket ofta brukar benämnas ”prickmark” eller ”prickad mark”. Vad prickmarken betyder är olika beroende på vilka bestämmelser som är kopplade till markeringen i detaljplanen men ofta är syftet att byggnader eller byggnadsverk inte får placeras på det området.

Vad är Användningsgräns?

Användningsgränser avgränsar områden med olika användningar. Allmänt råd Egenskapsgräns bör anges med linjen: Egenskapsgränser avgränsar områden med egenskapsbestämmelser.