:

Vilka underrubriker bör finnas med i en rättspsykiatrisk vårdplan?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka underrubriker bör finnas med i en rättspsykiatrisk vårdplan?
  2. Kan man bli tvingad att ta medicin?
  3. Vilka lagar styr den rättspsykiatriska vården?
  4. Kan man vägra ta medicin?
  5. Vem får utfärda vårdintyg?
  6. Vad är Tvåläkarprövning?
  7. Vad är viktigt att tänka på i vården när patienten är intagen med tvångsåtgärder?

Vilka underrubriker bör finnas med i en rättspsykiatrisk vårdplan?

a. ska framgå patientens behov av insatser från hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten samt vilken enhet vid landstinget, kommunen eller annan huvudman som ansvarar för de insatser som planeras. Det ska även framgå vilka beslut kommunen har fattat för att tillgodose patientens behov.

Kan man bli tvingad att ta medicin?

Det är chefsöverläkaren som slutligen har rätt att bestämma om vilken behandling du ska få när du vårdas enligt LPT. Det innebär att du kan bli tvingad att ta medicin mot din vilja, om du är så sjuk att du själv inte förstår vad det innebär att avstå från behandling. Beslutet kan inte överklagas.

Vilka lagar styr den rättspsykiatriska vården?

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, reglerar omhändertagandet av en person i samband med tvångsvård. De båda lagarna kompletterar Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och innehåller regler och villkor för tvångsvård samt hur och när tvångsåtgärder får vidtas.

Kan man vägra ta medicin?

– Kravet på samtycke till medicinsk behandling är grundläggande inom sjukvården. Den innebär att patienten ska kunna vägra att ta emot medicinsk behandling även om det kan innebära fara för dess eget liv eller hälsa.

Vem får utfärda vårdintyg?

Behörig att utfärda vårdintyg är legitimerad läkare i privat eller allmän tjänst som inte står i jävsförhållande till patienten. Det ska alltid finnas en skälig anledning för att läkaren ska kunna initiera en vårdintygsbedömning.

Vad är Tvåläkarprövning?

Enligt propositionen bibehålls principen om tvåläkarprövning, vilket innebär att den läkare som har utfärdat vårdintyget inte får besluta om patientens intagning för tvångsvård. Det nuvarande kravet på oberoende mellan den läkare som utfärdar vårdintyget och den som beslutar om intagning slopas emellertid.

Vad är viktigt att tänka på i vården när patienten är intagen med tvångsåtgärder?

Vissa tvångsåtgärder Det kan bli nödvändigt att patienten hålls fastspänd eller avskild från andra patienter en kortare tid. Om det pågår över en viss tid måste vårdpersonalen rapportera det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Personalen ska även rapportera om man har fått läkemedel mot sin vilja.