:

Vem utövar tillsyn när det gäller Skyddsplaner?

Innehållsförteckning:

 1. Vem utövar tillsyn när det gäller Skyddsplaner?
 2. Vad fordras särskilt vid transport av Värdeberäknad mängd?
 3. Vilka typer av transporter ska följa regelverket ADR?
 4. Vilken myndighet utövar tillsyn över ADR?
 5. Får ej transporteras som Värdeberäknad mängd?
 6. Vilken transport får du utföra om du har ADR Grundkurs?
 7. Vad ska finnas i en ADR väska?
 8. Vad är 1.3 utbildning?
 9. Vem är tillsynsmyndighet för transport av farligt gods?
 10. Vilka påståenden är riktiga avseende en säkerhetsrådgivare?

Vem utövar tillsyn när det gäller Skyddsplaner?

Lag (2014:735). 4 § Beslut om att ytterligare åtgärder utöver de som anges i fartygets eller hamnanläggningens skyddsplan ska vidtas för ett fartyg eller en hamnanläggning vid den högsta skyddsnivån får fattas av Polismyndigheten, Transportstyrelsen eller Kustbevakningen.

Vad fordras särskilt vid transport av Värdeberäknad mängd?

Transport som värdeberäknad mängd (med utbildning) Mängden transporterat gods ej får överstiga 1000 poäng. Godsdeklaration skall medfölja godset. Förpackningarna ska vara typgodkända. Varje förpackning ska vara märkt med symbol enligt klass och UN-nummer.

Vilka typer av transporter ska följa regelverket ADR?

Farligt gods är klassificerade efter kännetecken.

 • Explosiva ämnen och föremål.
 • Gaser.
 • Brandfarliga vätskor.
 • Brandfarliga fasta ämnen.
 • Oxiderande ämnen och organiska peroxider.
 • Giftiga och smittfarliga ämnen.
 • Radioaktiva ämnen.
 • Frätande ämnen.

Vilken myndighet utövar tillsyn över ADR?

Tillsyn av transporter av farligt gods - Transportstyrelsen.

Får ej transporteras som Värdeberäknad mängd?

Om poängen understiger 1000 kan transporten genomföras med vissa lättnader, t. ex. behövs inte ADR-intyg eller skyltar på fordonet. Tanktransporter kan inte transporteras som värdeberäknad mängd.

Vilken transport får du utföra om du har ADR Grundkurs?

ADR – Farligt gods Grundutbildning Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål, tanktransporter samt radioaktiva ämnen.

Vad ska finnas i en ADR väska?

För att uppfyller alla krav på personligt skydd samt nödvändiga inledande åtgärder för att säkra en olycksplats ska en ADR-väska innehålla: Skyddsglasögon, skyddshandskar. Brunnstätning, uppsamlingskärl. Bärbar belysningsutrustning, ex-klassad.

Vad är 1.3 utbildning?

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Vem är tillsynsmyndighet för transport av farligt gods?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är tillståndsmyndighet för transporter av farligt gods på väg och järnväg. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet för sjö- och lufttransporter. Dessa myndigheter ansvarar bland annat för reglerna om transporter av farligt gods.

Vilka påståenden är riktiga avseende en säkerhetsrådgivare?

Säkerhetsrådgivaren har ett särskilt ansvar att upprätta en årsrapport som beskriver verksamheten rörande transport av farligt gods samt sammanställa en olycksrapport när det inträffat en olycka eller ett tillbud. Uppgifter är att förebygga olyckor i samband med hantering av farligt gods.