:

Vad innebär ett konstruktivistiskt perspektiv?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär ett konstruktivistiskt perspektiv?
  2. Hur ser Piaget på kunskap?
  3. Vem var Jean Piaget och vad är han känd för?
  4. Vad kognitivism?
  5. Vad är Begreppsvaliditet?

Vad innebär ett konstruktivistiskt perspektiv?

Konstruktivism (pedagogik) – betonar att människor själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden. Socialkonstruktivism – ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som socialt konstruerat av människor i samspel med varandra.

Hur ser Piaget på kunskap?

Piaget menade att kunskap inte kan mottas receptivt, utan genom individens egen kraft samt dess egna erfarenheter. Genom hans pedagogiska inriktning så ville han skapa kritiska individer som vågade göra nya saker och inte bara upprepa vad andra har gjort.

Vem var Jean Piaget och vad är han känd för?

Jean Piaget är en av de mest inflytelserika teoretikerna inom ämnena pedagogik och kunskapsteori, och under flera decennier låg hans teori om barns utvecklingsfaser till grund för skolsystem runt om i världen. Han kallade själv sin teoretiska grund för genetisk epistemologi.

Vad kognitivism?

I kognitivismen är intresset riktat mot att beskriva och förstå människans kognitiva förmågor och hennes mentala tankeprocesser. Kognitivismen har resulterat i en omfattande forskning inom områden som problemlösning, begreppsbildning, perception och minnespsykologi.

Vad är Begreppsvaliditet?

Begreppsvaliditet (content validity, face validity, inre validitet, innehållsvaliditet) bestämmer överensstämmelsen mellan den teoretiska och operationella definitionen. Detta kan bara göras genom en bedömning av utredaren själv eller någon expert (content validity) som är väl insatt i det undersökta fenomenet.