:

Vilka olika symtom grupper kan man se vid kognitiv nedsättning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka olika symtom grupper kan man se vid kognitiv nedsättning?
 2. VaD betyder lindrig kognitiv svikt?
 3. VaD är viktigt att tänka på när man ska informera en patient med kognitiv svikt?
 4. Vilka kan drabbas av kognitiv svikt?
 5. Vad är kognitiva symtom?
 6. Hur bör man gå vidare med en patient som visar tecken på kognitiv svikt?

Vilka olika symtom grupper kan man se vid kognitiv nedsättning?

MCI, mild cognitive impairment, definieras genom att tillståndet ger en märkbar sänkt kognitiv funktion inklusive minnesförsämring, med en försämring över tid som innebär en ökad risk för att utveckla demens.

VaD betyder lindrig kognitiv svikt?

Lindrig kognitiv svikt innebär en lindrig kognitiv nedsättning som är fastställd utifrån tester eller uppgifter från anhöriga, men där diagnoskriterierna för demenssjukdom inte är uppfyllda. Svikten är heller inte så omfattande att det sociala livet eller arbetet påverkas. Ibland kan symtomen gå tillbaka.

VaD är viktigt att tänka på när man ska informera en patient med kognitiv svikt?

Närstående bör erbjudas information om: Kognitiv sjukdom och dess symtom. Psykosocialt stöd, till exempel samtal vid behov och stöd i olika beslut. Många närstående upplever diagnosen mer värdeladdad och skamlig än en fysisk sjukdom.

Vilka kan drabbas av kognitiv svikt?

Ungefär 8 procent av alla svenskar över 65 år är drabbade av en kognitiv sjukdom och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre. Att drabbas av kognitiv svikt kan medföra att det är svårt att klara vardagen och kan innebära oro för dig och dina anhöriga.

Vad är kognitiva symtom?

Kognitiva svårigheter

 • Svårigheter att minnas det man tidigare kommit ihåg.
 • Bristande simultankapacitet.
 • Nedsatt koncentrationsförmåga.
 • Nedsatt uppmärksamhet.
 • Det tar ”längre tid” att tänka.
 • Svårigheter att hitta ord och förstå
 • Nedsatt förmåga att planera, lösa problem och fatta beslut.
 • Svårigheter att hitta och orientera sig.

Hur bör man gå vidare med en patient som visar tecken på kognitiv svikt?

Det är alltid viktigt att utreda orsaken till den kognitiva försämringen så att rätt behandling kan sättas in. Kognitiv svikt kan vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom som Alzheimer men för att få diagnosen Alzheimer måste det finnas fastställda förändringar av biomarkörer som tyder på Alzheimers sjukdom.