:

Vad är GMP standard?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är GMP standard?
  2. Vad är GMP utbildning?
  3. Vad innebär god tillverkningssed GMP?
  4. I vilket regelverk hittar du GMP kraven för Europa?
  5. Hur gör man medicin?
  6. Vad är immunogenicitet?
  7. Hur gör man tabletter?
  8. Vad är lokalt verkande läkemedel?
  9. På vilka sätt kan läkemedel tillföras kroppen?

Vad är GMP standard?

GMP står för Good Manufacturing Practice och beskriver hur läkemedelsindustrin ska tillverka mediciner så att patienten alltid kan vara säker på att de får rätt produkt och med hög kvalitet. GMP utvecklas hela tiden. Man pratar ofta om cGMP, vilket betyder gällande (current).

Vad är GMP utbildning?

GMPGood Manufacturing Practice är en så kallad kort YH-utbildning som vänder sig till dig som arbetar med livsmedel på något sätt i din vardag.

Vad innebär god tillverkningssed GMP?

Good Manufacturing Practice (God tillverkningssed, förkortas GMP) är ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av läkemedel, livsmedel och hälsokost. I detta ingår regler kring personalens utbildning och ansvarsförhållanden. Bland annat måste varje tillverkad sats godkännas av en Qualified Person (QP).

I vilket regelverk hittar du GMP kraven för Europa?

Eudralex vol 4 (samling av regler) handlar om guidlines för GMP (för humant och veterinärt bruk). De 9 punkterna är huvudpunkterna i GMPs regelverk, tar upp vad som förväntas av ledning, personal, lokalutrustning, hur det ska tillverkas, olika typer av kvalitetskontroll. Finns även punkt om reklamation och indragning.

Hur gör man medicin?

Produktionen av läkemedel omfattar alltifrån framtagning av råvaror, syntes av aktiva läkemedelssubstanser, formulering av själva läkemedlet (”pillertillverkning”), paketering och distribution. Det är rimligt att anta att miljöpåverkan från produktionen skiljer sig åt mellan olika tillverkare.

Vad är immunogenicitet?

Immunogenicitet – är egenskapen hos en substans att ge upphov till ett immunsvar. Biologiska läkemedel kan ge upphov till antikroppar som kan vara neutraliserande och leda till att läkemedlet får sämre eller ingen effekt.

Hur gör man tabletter?

Tabletter tillverkas genom att komprimera pulver. Komprimeringen sker genom att två stansar pressas samman i en matris och pulvret som finns mellan stansarna pressas samman till en tablett. Formen och storleken på tabletten bestäms av vilken form och storlek som matris och stansar har.

Vad är lokalt verkande läkemedel?

Om läkemedlet sprutas in under huden eller i en muskel, sprids det till blodet via underhudsfettet eller muskeln. Med blodet sprids det sedan i kroppen och når den del där det ska verka. En del läkemedel används för så kallad lokalbehandling. Då använder du läkemedlet på den del av kroppen som ska behandlas.

På vilka sätt kan läkemedel tillföras kroppen?

Läkemedel kan tillföras kroppen på många olika sätt. Det vanligaste är genom munnen, men det också vara via lungor, ändtarm, injektion eller slemhinnor. De flesta behöver tas upp i blodet för att kunna fungera. När ett läkemedel tagits upp i blodet förs det till kroppens olika organ.