:

Vem kan överklaga ett beslut fattat av kommunfullmäktige?

Innehållsförteckning:

  1. Vem kan överklaga ett beslut fattat av kommunfullmäktige?
  2. Vem kan bli vald till kommunfullmäktige?
  3. Kan beslut fattade i kommunala bolagsstyrelser överklagas?
  4. Hur fungerar personröster?
  5. Varför måste Delegationsbeslut anmälas till nämnden?

Vem kan överklaga ett beslut fattat av kommunfullmäktige?

Varje medborgare av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten. Ett beslut ska, för att kunna överklagas, vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder eller utskott.

Vem kan bli vald till kommunfullmäktige?

Den förtroendevalda kan tituleras kommunfullmäktig men kallas vanligen fullmäktigeledamot. Det finns inget medborgarkrav på en ledamot av fullmäktige, men för utländska medborgare krävs både för att få rösträtt och vara valbar att man har permanent uppehållstillstånd och varit skriven i Sverige de senaste tre åren.

Kan beslut fattade i kommunala bolagsstyrelser överklagas?

Överklagandet ska lämnas in till den nämnd i kommunen som fattat beslutet du vill överklaga. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas.

Hur fungerar personröster?

För kommunfullmäktige måste kandidaten ha fått minst 50, och i regionfullmäktige 100 personröster. De mandat som tillfaller ett visst parti i en valkrets går i första hand till de kandidater som klarat procentspärren i personvalet (5% av partiets röster i valkretsen), i fallande ordning efter antalet personkryss.

Varför måste Delegationsbeslut anmälas till nämnden?

Vid delegation överförs beslutanderätten helt och hållet till delegaten. Delegat fattar beslut på nämndens vägnar och beslutet gäller som nämndens beslut. Delegationsbeslut ska därför alltid anmälas till nämnden. Ett beslut fattat med stöd av delegation kan inte återtas eller omprövas.