:

Vad är en Slutunderrättelse?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Slutunderrättelse?
  2. Vad är Tillgänglighetsdelgivning?
  3. Vad är snabbare lagföring?
  4. Vad är en Slutdelgivning?
  5. Vad betyder delgivning polisen?
  6. Vilken tid har jag rättegång?
  7. Vad är en förenklad utredning?
  8. När delges man misstanke?
  9. Får man reda på om en förundersökning läggs ner?
  10. Får man veta när förundersökning läggs ner?

Vad är en Slutunderrättelse?

Slutunderrättelse innebär att den misstänkte ska få ta del av polisens utredning och tid (skäligt rådrum) för att yttra sig över om ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas innan ärendet förs över till åklagaren för åtalsbeslut.

Vad är Tillgänglighetsdelgivning?

Tillgänglighetsdelgivning betyder att den tilltalade anses delgiven när den aktuella tingsrätten håller stämning och andra handlingar i brottmålet tillgängliga senast vid den tidpunkt som polisen alltså i förväg informerat om.

Vad är snabbare lagföring?

Snabbare lagföring avser brott som polisen kan utreda på plats. Den som begår brottet får en tillgänglighetsdelgivning direkt i handen av polisen. Där framgår när åtalshandlingarna blir klara i tingsrätten och ett preliminärt datum för rättegång.

Vad är en Slutdelgivning?

När en förundersökning är avslutad får den som är misstänkt information om detta, vilket kallas slutdelgivning. Hon eller han får då möjlighet att gå igenom materialet i förundersökningen och eventuellt begära ytterligare utredning.

Vad betyder delgivning polisen?

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges. Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis.

Vilken tid har jag rättegång?

Kontrollera tid och plats för din rättegång I handlingarna från tingsrätten finns ofta en kallelse. I kallelsen står adressen till tingsrätten och datum och klockslag för din huvudförhandling (rättegång). Om det inte är samma dag som du fick av polisen, är det kallelsen från domstolen som gäller.

Vad är en förenklad utredning?

I vissa situationer när en förundersökning normalt skall genomföras är det möjligt att använda ett enklare sätt för att genomföra utredningen. Enligt 23 kap. 22 § RB kan man avstå att genomföra en förundersökning om det ändå finns tillräckliga skäl för åtal, s.k. förenklad utredning.

När delges man misstanke?

Delgivning av misstanke Först försöker polisen fastställa om ett brott har begåtts och om det finns en eller flera identifierbara misstänkta som kan anklagas för brottet. I samband med detta brukar polisen vanligtvis förhöra den misstänkta personen.

Får man reda på om en förundersökning läggs ner?

Läggs en förundersökning ned eller beslutas det att åtal inte ska väckas, ska den som hörts som skäligen misstänkt för brottet underrättas. Om du har hörts som skäligen misstänkt har du alltså rätt att meddelas ifall förundersökningen läggs ner.

Får man veta när förundersökning läggs ner?

Om din förundersökning blir nedlagd Om en förundersökning läggs ner får du vanligtvis information om det. Är du missnöjd med beslutet kan du begära en överprövning. Polisen eller åklagaren kan ta upp en nedlagd förundersökning på nytt om det kommer fram nya omständigheter eller nya bevis.