:

Hur gör man en strategisk plan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en strategisk plan?
 2. Vad är taktisk marknadsföring?
 3. Vad är en strategi?
 4. Vad är operativ plan?
 5. Vad är en taktisk plan?
 6. Vad betyder taktisk nivå?
 7. Vad menas med operativ?
 8. Vad menas med taktiska?
 9. Vilka delar innehåller den strategiska plattformen?
 10. Vad är en strategisk analys?

Hur gör man en strategisk plan?

Fyra steg för att formulera en relevant strategi

 1. Skapa en gemensam bild av företagets syfte. Börja med att definiera vad bolaget egentligen ska göra och vad syftet med verksamheten är. ...
 2. Ta fram en vision. ...
 3. Identifiera era viktigaste strategiska områden. ...
 4. Definiera era strategiska aktiviteter.
BE

Vad är taktisk marknadsföring?

Taktisk marknadsföring handlar om att operativt välja bästa möjliga forum och mix för att nå ut med sitt marknadsföringsbudskap till den målgrupp som avses enligt företagets strategiska marknadsföringsplan.

Vad är en strategi?

Strategi definierar planen för hur ett givet mål ska uppnås. Fokus ligger på förhållandet mellan de resultat som man strävar efter och de resurser som finns tillgängliga. Strategi är ett brett begrepp som kan delas upp i två olika delar; företagsstrategi och konkurrensstrategi.

Vad är operativ plan?

Enkelt beskrivet är ens operativa plan en slags manual för hur ens företag och dess verksamhet ska bedrivas och skötas ner på detaljnivå. Den är designad för att det ska vara så enkelt som möjligt för företaget och dess anställda att uppnå organisationens mål.

Vad är en taktisk plan?

Taktisk planering är den process genom vilken från de allmänna målen fastställs specifika mål för avdelningen i ett företag. I den taktiska planeringen måste alla instruktioner och processer som är nödvändiga att följa för att uppnå målen införlivas.

Vad betyder taktisk nivå?

Taktisk nivå Taktik är detaljplanen om hur de olika delarna i strategin ska genomföras. Den taktiska nivån i modellen styr det dagliga arbetet inom IT-organisationen och ansvarar för att detta genomförs så effektivt som möjligt och med god kvalitet.

Vad menas med operativ?

OPERATIVT = Att praktiskt utföra uppgifter. STRATEGISKT = Att göra långsiktiga planeringar.

Vad menas med taktiska?

Taktik är konsten att medvetet välja mellan och samordna medel och metoder i en given situation för att uppnå uppsatta mål. Taktiken i sin helhet innefattar truppernas organisation för striden samt marscher, bevakning, vila och strid, för såväl mindre avdelningar som hela arméer.

Vilka delar innehåller den strategiska plattformen?

Det som ska finnas med i den strategiska plattformen är: Affärsidé, vision, etikpolicy, värderingar och varumärke.

Vad är en strategisk analys?

Den strategiska analysen är en hörnsten i arbetet med att ta fram en strategi för hur företag ska kunna bli framgångsrika. Syftet med en strategisk analys är att skapa en bild av nuläget och hur vi tror att situationen kommer att förändras framöver.