:

Vad är incidenthantering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är incidenthantering?
 2. Vad gör en incident manager?
 3. Vad är en incident it?
 4. Vad är major incident?
 5. Vad är informationssäkerhet MSB?
 6. Vad är en säkerhetsincident?
 7. Vad ingår i informationssäkerhet?
 8. Vem är personuppgiftsansvarig på ett företag?
 9. Vilket vilka påståenden är korrekta gällande personuppgifter?
 10. Vilka är de fyra principerna för informationssäkerhet?
 11. Vem räknas som personuppgiftsansvarig?

Vad är incidenthantering?

Vad är Incident Management (Incidenthantering)? En IT-servicedesk fungerar som en kontaktpunkt mellan IT-avdelningen och slutanvändarna. Företag implementerar ITIL för att förbättra servicedeskens effektivitet och verksamhetens produktivitet.

Vad gör en incident manager?

En Incident Manager bevakar och analyserar incidentprocessen samt ansvarar för att rutiner för eskalering, larm och informationsspridning samt andra processer följs.

Vad är en incident it?

En IT-incident kan bestå i störning i mjuk- eller hårdvara, störning i driftmiljö, dataförlust eller dataläckage i den informationsbehandling som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.

Vad är major incident?

Major Incident definition: En incident med en hög påverkan, eller potentiellt hög påverkan på verksamheten och/eller dess intressenter (användare, kunder m.m.) vilken kräver en hantering som ligger utanför det som anges för normala incidenter.

Vad är informationssäkerhet MSB?

Vad innebär informationssäkerhet? Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det gäller såväl hos enskilda som hos organisationer, både i näringslivet och i offentlig verksamhet. Informationssäkerhet omfattar därför hela samhället.

Vad är en säkerhetsincident?

Vad är då en säkerhetsincident som omfattar personuppgifter? En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till: oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas, eller. obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som behandlas.

Vad ingår i informationssäkerhet?

Arbetet med informationssäkerhet omfattar att införa och förvalta administrativa regelverk så som policys och riktlinjer, tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering samt fysiskt skydd med till exempel skal- och brandskydd.

Vem är personuppgiftsansvarig på ett företag?

Personuppgiftsansvarig är den organisation, till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet, som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig.

Vilket vilka påståenden är korrekta gällande personuppgifter?

Rätt till information

 • för vilka ändamål personuppgifter kommer att behandlas.
 • den rättsliga grunden för behandlingen.
 • hur länge personuppgifter kommer att lagras.
 • vem som kommer att ta del av personuppgifter.
 • registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Vilka är de fyra principerna för informationssäkerhet?

Genom att klassificera information utifrån grundprinciperna konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet får organisationen en förståelse för det skydd som krävs och måste anpassas för olika informationsmängder.

Vem räknas som personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är den organisation, till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet, som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig.