:

Hur lång tid tar en lagrådsremiss?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar en lagrådsremiss?
  2. Vilka de två senaste propositionerna är?
  3. Hur granskar Lagrådet?
  4. Hur vet man om en proposition antagits?
  5. Hur fungerar motioner?

Hur lång tid tar en lagrådsremiss?

Hur lång tid utredningsarbetet får ta beror på frågans karaktär, men är sällan mindre än ett år. När utredningen är klar med sitt förslag skickar departementet ut det på remiss till myndigheter, företag och organisationer som på olika sätt påverkas av förslaget.

Vilka de två senaste propositionerna är?

Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.

Hur granskar Lagrådet?

Vanligtvis är det de ledamöter som under föredragningen väckt en fråga som tar sig an uppgiften att i ”sin fråga” skriva ett utkast som sedan diskuteras. Lagrådets yttrande utformas slutligt vid sittande bord, där varje ledamot har tillgång till en dataskärm och på den kan läsa de texter som arbetats fram.

Hur vet man om en proposition antagits?

Lagrådet kontrollerar lagförslag Oftast skickar regeringen den blivande propositionen till Lagrådet som undersöker om det finns några juridiska problem med lagförslaget. Det kanske inte stämmer överens med grundlagarna eller andra gällande regler.

Hur fungerar motioner?

Så behandlas motionerna i riksdagen Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen. Utrikesutskottet arbetar med motioner om Sveriges samarbete och relationer med andra länder.