:

Vad är sjuksköterskans yrkesansvar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är sjuksköterskans yrkesansvar?
  2. Hur definieras vårdgivare?
  3. Vad är sjuksköterskans yrkeskompetens?
  4. Vad är Socialstyrelsens uppdrag gällande läkemedel?
  5. Vilka patienter kan bli aktuella för en fördjupad Läkemedelsgenomgång?
  6. Vad är sjuksköterskans Omvårdnadsansvar?
  7. Vilka är de 6 Kärnkompetenserna för sjuksköterskor?

Vad är sjuksköterskans yrkesansvar?

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar gentemot patienten med krav på att arbetet ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att var och en bär ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Det innebär också ansvar för underlåtenhet att fullgöra en uppgift.

Hur definieras vårdgivare?

Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet eller tandvårdsverksamhet är en vårdgivare. Det gäller både privat och offentligt finansierad verksamhet. En vårdgivare kan till exempel vara en region, en kommun, ett aktiebolag eller en egenföretagare.

Vad är sjuksköterskans yrkeskompetens?

Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden.

Vad är Socialstyrelsens uppdrag gällande läkemedel?

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla arbetet för att stärka försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Uppdraget syftar till att skapa en stabil försörjning av läkemedel och medicintekniska produkter vid såväl allvarliga händelser i fredstid som i beredskap och krig.

Vilka patienter kan bli aktuella för en fördjupad Läkemedelsgenomgång?

En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem (11 kap. 10 § HSLF-FS 2017:37).

Vad är sjuksköterskans Omvårdnadsansvar?

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar vilket inkluderar att identifiera och bedöma risk för undernäring eller andra svårigheter att inta måltider, samt för dokumentation och uppföljning av nutritionstillstånd i omvårdnadsjournalen.

Vilka är de 6 Kärnkompetenserna för sjuksköterskor?

sex kärnkompetenserna en grund. Dessa sex är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.