:

Hur fungerar modulo?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar modulo?
  2. Vad betyder kongruens matte?
  3. Vad är mod matte?
  4. När talet divideras med 2 blir resten 1?
  5. Vad innebär begreppet självet i Rogers teori?
  6. Vad är Principal rest?
  7. Vad är skillnaden mellan självbild och Idealsjälv?

Hur fungerar modulo?

Om två heltal a och b får samma rest när vi dividerar dem med ett visst heltal n, säger vi att talen a och b är kongruenta modulo n. I vårt exempel ovan gäller alltså att 3 och 15 är kongruenta modulo 12, eftersom såväl 3 som 15 får resten 3 vid division med 12.

Vad betyder kongruens matte?

Om två geometriska figurer både är likformiga och har samma storlek, dvs. är kopior av varandra, säger man att de är kongruenta.

Vad är mod matte?

Modulär aritmetik, moduloräkning eller kongruensräkning är ett område inom aritmetiken, där man räknar med ett begränsat antal tal. Andra tal räknas som jämlika ("kongruenta") med ett av dessa, nämligen med det av talen som blir rest vid division med antalet tal man räknar med.

När talet divideras med 2 blir resten 1?

SvanteR skrev : Jag är lite osäker på vad du menar, men jag tror att du kanske blandar ihop divisionen "ett dividerat med två" och bråktalet "en halv". Om du ska dividera något med 2 så kan du bara få resten 1 eller 0.

Vad innebär begreppet självet i Rogers teori?

En viktig del av Rogers teori är självet, det som man kallar "jag". Självet kan även kallas realsjälvet, som är uppfattningen om oss själva. Erfarenheter och information som inte passar ihop med den egna självbilden kan enligt Rogers skapa en känsla av hot mot oss själva.

Vad är Principal rest?

Jag tolkade principial rest som att det är den positiva heltalsresten vid division. en kompis tolkade det som att resten endast kan vara 0 eller negativ.

Vad är skillnaden mellan självbild och Idealsjälv?

För Carl Rogers var självbilden ett centralt begrepp, vad menade han med självbild och idealsjälv. Med självbild menade Rogers hur en individ ser på sig själv. Med idealsjälv menade han, hur vi skulle vilja vara.