:

Hur formulerar jag en begäran?

Innehållsförteckning:

  1. Hur formulerar jag en begäran?
  2. Hur begär man sekretess?
  3. Hur ska en begäran om utlämnande av allmän handling göras?
  4. Måste en handläggare i socialtjänsten på begäran lämna ut sina mejl?
  5. Vad syftar offentlighetsprincipen till?

Hur formulerar jag en begäran?

En tydlig och kort fråga gör det lättare för myndigheterna att förstå vilken information du begär ut, vilket innebär att du kommer att få ett svar snabbare. För att även undvika att din fråga raderas från plattformen så ska den inte innehålla: argument om din sak. uttalanden som kan förtala eller förolämpa andra.

Hur begär man sekretess?

Hur du som leverantör kan gå tillväga för att begära sekretess. De allra flesta upphandlande organisationer ber leverantörerna att ange vilka uppgifter i anbuden som leverantören tycker är känsliga och vilken skada leverantören menar att den riskerar att lida om uppgifterna offentliggörs.

Hur ska en begäran om utlämnande av allmän handling göras?

En begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt, normalt inom 24 timmar. Om den anställde som normalt skulle hanterat utlämnandet inte finns på plats måste någon annan hantera begäran. Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten.

Måste en handläggare i socialtjänsten på begäran lämna ut sina mejl?

Handläggaren, den som har handlingen i sin vård, gör en sekretessprövning om handlingen kan lämnas ut. Om denne kommer fram till att handlingen är allmän och offentlig ska denne också lämna ut handlingen. Om handläggaren däremot bedömer att vissa uppgifter i handlingen omfattas av sekretess maskeras dessa uppgifter.

Vad syftar offentlighetsprincipen till?

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.