:

Vad symboliserar etiketten?

Innehållsförteckning:

  1. Vad symboliserar etiketten?
  2. Vad är rätt angående klassificering?
  3. Vad är ett UN nummer?
  4. Får man köra farligt gods?
  5. Är rekommenderad väg?

Vad symboliserar etiketten?

Varningsetiketter förekommer i olika färger, där orangea generellt används för explosiva ämnen, röda för brandfarliga substanser, gröna för icke-brandfarliga och icke giftiga gaser medan vit etikett med dödskalle med korsande benknotor gäller giftiga gaser.

Vad är rätt angående klassificering?

Det är avsändaren som ansvarar att det farliga godset klassificeras rätt. Klassificeringen baseras på produktens klassificering som ska följa CLP-förordningens krav och ska finnas dokumenterad i form av en säkerhetsdatablad.

Vad är ett UN nummer?

UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar.

Får man köra farligt gods?

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller annan behörig myndighet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som föreskriver om regler för farligt gods på väg (ADR-S) i Sverige.

Är rekommenderad väg?

Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Avvikelse från färg får inte ske.