:

Vad är ett lokalprogram som ingår under förstudie i ett projekt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett lokalprogram som ingår under förstudie i ett projekt?
  2. Vad ingår i en förstudie?
  3. Vem gör en genomförandeplan?
  4. Vad är Kärnintressenter?
  5. Vilka deltar i en förstudie?

Vad är ett lokalprogram som ingår under förstudie i ett projekt?

Lokalprogrammet listar alla rum som verksamheten anser sig behöva. I större eller mer komplicerade projekt kan det ibland vara bra att använda en särskild konsult för att göra lokalprogrammet.

Vad ingår i en förstudie?

I förstudien så klarläggs omfattningen av projektet, nuläget analyseras, innehållet struktureras och intressenter kartläggs. Vidare bedöms affärsnyttan om projektet genomförs, lösningsförslag tas fram, krav tydliggörs och en plan för dess genomförande tas fram.

Vem gör en genomförandeplan?

I vissa fall kan det vara handläggaren själv som upprättar genomförande- planen, till exempel när det gäller insatsen kontaktperson som utförs av lek- män. I andra fall är det den verksamhet som utför insatsen som ansvarar för genomförandeplanen, till exempel verksamheter för sysselsättning eller bo- ende.

Vad är Kärnintressenter?

Kärnintressenter – roller som är drivande eller beslutande i projektet. Vanligtvis är detta samma organisationer/individer som ingår i kategorierna projektägare, styrgrupp, projektledare och projektgrupp.

Vilka deltar i en förstudie?

Förstudien måste ha partners från minst 2 länder....

  • För att utreda förutsättningarna för ett kommande huvudprojekt eller bygga ett partnerskap. ...
  • När ni kommer fram till att den kunskap ni behöver saknas. ...
  • Förstudien kan bidra till bättre kvalitet, bättre planering, och att man kommer igång med arbetet i projektet snabbare.