:

Hur många citeringar har jag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många citeringar har jag?
 2. Hur kollar man impact factor?
 3. Vad är ett bra h index?
 4. Vad menas med impact factor?
 5. Vad är en bra impact factor?
 6. Var akademisk tidskrift?
 7. Vad gör en uppsats vetenskaplig?
 8. Vad är norska listan?
 9. Vad är Impakt?
 10. Vad används tidskriftens Impaktfaktor till?

Hur många citeringar har jag?

Citeringsdatabaser används när man utvärderar publikationsverksamhet. Med hjälp av dem kan man räkna antalet citeringar och kontrollera t. ex. vilka artiklar och tidskrifter som citeras mest.

Hur kollar man impact factor?

Det finns två databaser där det går att få fram Impact Factor för tidskrifter – JCR och SCImago Journal & Country Rank. JCR är baserad på de poster som finns i databasen Web of Science och SCImago på de som finns i databasen Scopus.

Vad är ett bra h index?

Enligt en amerikansk undersökning 2019 bland akademiskt verksamma läkare anges ett h-index på 6-10 vara representativt för docenter (associate professors) och 12-24 för professorer.

Vad menas med impact factor?

Impaktfaktorn är ett mått på tidskrifters genomslag. Den säger dock inget om hur mycket en enskild artikel i tidskiften kommer att citeras. Även i tidskrifter med hög impaktfaktor får en stor del av artiklarna få eller inga citeringar alls.

Vad är en bra impact factor?

Topplistans tröskelvärde för 2022 är JIF 12,479. Tidskriftens JCf, det vill säga fältnormerade citeringsgrad, ligger inom inom ett intervall som motsvarar JCf för topp 5 procent av samtliga artiklar i Medline. Topplistans tröskelvärde för 2022 är JCf 2,493.

Var akademisk tidskrift?

Artiklar i kategorin "Akademiska tidskrifter"

 • Acta Archaeologica.
 • Acta Chemica Scandinavica.
 • Acta Universitatis Agriculturæ Sueciæ
 • Acta Universitatis Gothoburgensis.
 • Acta Universitatis Lundensis.
 • Acta Universitatis Orebroensis.
 • Acta Universitatis Stockholmiensis.
 • Acta Universitatis Umensis.

Vad gör en uppsats vetenskaplig?

En vetenskaplig text ska behandla ett vetenskapligt problem och bidra med ny kunskap. Syftet är oftast att förstå eller förklara, inte bara att beskriva.

Vad är norska listan?

Norska listan är ett register över vedertagna publiceringskanaler som bedömts av representanter för forskningssamfundet i Norge. I listan anges olika nivåer för publikationer: Nivå 1: De flesta vetenskapliga publiceringskanalerna. Nivå 2: Publiceringskanaler som anses särskilt framstående (cirka 10%)

Vad är Impakt?

Journal impact factor, JIF, är ett sätt att rangordna vetenskapliga tidskrifter utifrån hur ofta deras artiklar citeras. Det här måttet (se definition i faktarutan) beräknas årligen av företaget Thomson Reuters och bygger på citeringar i deras databas Web of science.

Vad används tidskriftens Impaktfaktor till?

Impaktfaktorn är ett mått på tidskrifters genomslag. Den säger dock inget om hur mycket en enskild artikel i tidskiften kommer att citeras. Även i tidskrifter med hög impaktfaktor får en stor del av artiklarna få eller inga citeringar alls.