:

I vilken lag regleras kollektivavtal?

Innehållsförteckning:

  1. I vilken lag regleras kollektivavtal?
  2. Får en arbetsgivare hålla inne lön eller annan ersättning för arbete med anledning av att de anställda deltar i strejk eller annan stridsåtgärd?
  3. Var hittar man förordningar?
  4. Vad kan reglera en anställning utöver lagen?
  5. Måste en arbetsgivare följa kollektivavtal?
  6. Vad menas med förhandlingsrätt?
  7. När inträder förhandlingsskyldighet?
  8. Hur många förordningar finns det?
  9. Vad är en Svensk författningssamling?

I vilken lag regleras kollektivavtal?

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) Den beskriver också hur information ska ges och vad som gäller för kollektivavtal och inflytande – det vill säga medbestämmande – på arbetsplatsen. Mer detaljerade regler om medbestämmandet finns i särskilda avtal om utveckling, samverkan eller medbestämmande.

Får en arbetsgivare hålla inne lön eller annan ersättning för arbete med anledning av att de anställda deltar i strejk eller annan stridsåtgärd?

Arbetsgivaren får inte heller hålla inne lön eller någon annan ersättning för utfört arbete, som har förfallit till betalning, med anledning av att arbetstagarna deltar i en strejk eller någon annan stridsåtgärd. Sådana åtgärder som avses i första stycket är att anse som olovliga stridsåtgärder.

Var hittar man förordningar?

Svensk författningssamling är alla lagar och förordningar tillsammans. I många år trycktes Svensk författningssamling på papper och gavs ut som böcker. Från och med april 2018 började regeringen publicera lagarna och förordningarna här på webben i stället. Nu är Svensk författningssamling alltså en webbplats.

Vad kan reglera en anställning utöver lagen?

För arbetstagare som avses i 1 § skall också föreskrifter i andra författningar än lagar tillämpas, även om föreskrifterna avviker från lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Måste en arbetsgivare följa kollektivavtal?

Det är frivilligt att teckna kollektivavtal. Du som arbetsgivare måste dock förhandla om att teckna kollektivavtal eller hängavtal om en facklig organisation begär det.

Vad menas med förhandlingsrätt?

Även kallat den allmänna förhandlingsrätten. Arbetstagarorganisationer har rätt att begära förhandling med arbetsgivare i frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivare och medlem i organisationen som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren Denna rätt tillfaller även arbetsgivare.

När inträder förhandlingsskyldighet?

Arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldighet innan den fattar beslut om: Viktigare förändring av verksamheten. Viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för medarbetare som tillhör ett fackförbund.

Hur många förordningar finns det?

Grundlagarna är speciella lagar som innehåller reglerna för hur Sverige ska styras. Grundlagarna ska skydda vår demokrati och är därför svårare att ändra än andra lagar. Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad är en Svensk författningssamling?

I Svensk författningssamling (SFS) kungörs lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Även meddelanden, s.k. tillkännagivanden, får införas om de bör komma till allmän kännedom och om de inte lämpligen kan lämnas i någon annan form. Författningarna på denna webbplats anses kungjorda i och med publiceringen.