:

Vem får skriva handräckning?

Innehållsförteckning:

  1. Vem får skriva handräckning?
  2. Vad händer om man gifter sig med någon som har skulder hos Kronofogden?
  3. Vad är Handräckningsbegäran?
  4. Kan ett företag få betalt genom handräckning?
  5. Vad krävs för kvarstad?
  6. Hur får man en exekutionstitel?

Vem får skriva handräckning?

Vem får fatta beslutet? Beslut om polishandräckning enligt LPT eller LRV får fattas endast av behörig läkare i allmän tjänst med delegation för detta. I lagtext finns beskrivet vid vilka tillfällen som polishandräckning kan vara aktuell.

Vad händer om man gifter sig med någon som har skulder hos Kronofogden?

Din partner har skuldervad gäller för dig? Om din partner har skulder hos Kronofogden är de hens även efter att ni har gift er. Om däremot en utmätning sker har Kronofogden rätt att ta det som finns i ert gemensamma hem.

Vad är Handräckningsbegäran?

Handräckning är en rättslig åtgärd som en borgenär kan använda sig av för att få en gäldenär att fullgöra ett åtagande som inte innebär betalning (penningprestation). Det är Kronofogden som beslutar om handräckning. Det finns två typer av handräckning, vanlig handräckning och särskild handräckning.

Kan ett företag få betalt genom handräckning?

Har du eller ditt företag ett krav mot någon, till exempel att någon ska betala, flytta eller lämna tillbaka egendom? Då kan du ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning. Om du har fått ett beslut (utslag), kan du också ansöka om vår hjälp med att exempelvis driva in skulden.

Vad krävs för kvarstad?

Kvarstad är ett beslut av domstol under målets handläggning som innebär att kronofogdemyndigheten kan säkerställa egendom så att inte motparten säljer den eller på annat sätt äventyrar kärandens rätt enligt 15 kap.

Hur får man en exekutionstitel?

En exekutionstitel är en dom, ett beslut, ett utslag eller annat myndighetsavgörande som kan ligga till grund för verkställighet av t ex utmätning eller handräckning. Ansökan om verkställighet av en exekutionstitel görs hos Kronofogden.