:

Vad innebär särskild beräkningsgrund?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär särskild beräkningsgrund?
  2. Hur långt tillbaka beräknas SGI?
  3. Hur många procent är föräldrapenningen?
  4. Kan arbetsgivaren säga nej till föräldraledighet?
  5. Vilken vecka går man hem gravid?
  6. När ska man gå hem innan förlossning?
  7. När förlorar man SGI?

Vad innebär särskild beräkningsgrund?

Den särskilda beräkningsgrunden gäller för all föräldrapenning som betalas ut till föräldern under denna tid, även föräldrapenning som avser ett äldre barn. En förälder som före barnets födelse t. ex. arbetade heltid kan med nuvarande regler behålla sin heltids-SGI under flera år.

Hur långt tillbaka beräknas SGI?

Om du inte vet vad du kommer att få för framtida inkomster ska du räkna på inkomsterna sex månader tillbaka. Om du har haft arbete varje månad av de sex senaste månaderna är det den inkomsten (som dubblas så att den blir en årsinkomst) som utgör din SGI.

Hur många procent är föräldrapenningen?

Riksdagen har nu på regeringens förslag beslutat om att höja grundnivån för föräldrapenningen från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag. Det sagda betyder alltså att föräldrapenning, som ersätts på sjukpenningnivå, alltid blir minst 250 kronor per dag.

Kan arbetsgivaren säga nej till föräldraledighet?

Om anmälan skett med för kort varsel, önskemålet rör en felaktig period, om inget samråd skett eller om det kan medföra påtaglig störning i verksamheten kan arbetsgivaren ändå ha rätt att neka föräldraledighet, även om arbetstagarens rätt till ledighet väger väldigt tungt.

Vilken vecka går man hem gravid?

En medarbetare som är gravid har rätt att vara föräldraledig när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Blivande föräldrar har också rätt att vara föräldralediga för att besöka mödravården när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen till och med förlossningsdagen.

När ska man gå hem innan förlossning?

Du har rätt till ledighet minst sju sammanhängande veckor före förlossning även om du inte tar ut föräldrapenning. Enligt §4 i föräldraledighetslagen har du rätt till hel ledighet under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen.

När förlorar man SGI?

En av fallgroparna där du kan förlora din SGI är om du börjar plugga. Men det finns en rad villkor som du kan uppfylla utan att det händer. Ett villkor är om du studerar och får studiestöd från CSN under hela tiden du studerar. Det räcker med bidragsdelen.