:

När behövs Hjärtvägg?

Innehållsförteckning:

  1. När behövs Hjärtvägg?
  2. Vad ingår i byggnadsdelen Stomkomplettering?
  3. Vad är Olyckslast?
  4. Vad är byggnadsdelar?
  5. Vad innehåller BBR?

När behövs Hjärtvägg?

När huset är över 12 meter långt krävs en mellanvägg för att säkra vindstabiliseringen. Än så länge har vi dock inte haft någon efterfrågan på så stora hus utan några innerväggar alls. För 1,5-planshus och 2-planshus krävs en bärande innervägg (hjärtvägg) för att stabilisera golvet på andra våningen.

Vad ingår i byggnadsdelen Stomkomplettering?

Stomkomplettering måste också tåla de klimatlaster i form av snö, vind och temperatur som den kan komma att utsättas för om den utgör en del av byggnadens klimatskal. I EKS finns viss stomkomplettering uppräknad i tabellen i avdelning A, 13 § med råd om indelning av byggnadsdelar i säkerhetsklasser.

Vad är Olyckslast?

Allmänt råd Med känd olyckslast avses en last med kort varaktighet men av betydande storlek såsom brand, explosion eller påkörning.

Vad är byggnadsdelar?

Väggar, fönster och dörrar, m.m. Fasadbeklädnader, fönster, dörrar och alla byggnadsdetaljer i klimatskalet ska utformas med särskild hänsyn till att fukt utifrån, till exempel slagregn, inte medför att det högsta tillåtna fukttillståndet överskrids i byggnadsdelen.

Vad innehåller BBR?

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF....1:4 Byggprodukter med bedömda egenskaper

  • a) CE-märkta,
  • b) typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap.