:

Vilka attityder och förutfattade meningar personer med funktionsnedsättningar kan möta i samhället?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka attityder och förutfattade meningar personer med funktionsnedsättningar kan möta i samhället?
 2. Vad ser vi människor på då vi möter en person med ett funktionshinder?
 3. Vilka fyra huvudgrupper av funktionsnedsättning finns det och vad utmärker dem?
 4. Hur ser dagens samhälle ut vad gäller normer värderingar och attityder till personer med funktionsnedsättning?
 5. Vad är bra personalpolitik?
 6. Vad är Funktionsrätt?
 7. Vilka hinder kan funktionsnedsättningen möta om en person inte får rätt stöd och hjälp?
 8. Vilka fyra huvudgrupper av funktionsnedsättningar finns det och vad utmärker dem ge ett exempel på någon diagnos inom varje huvudgrupp av funktionsnedsättning?
 9. I vilka grupper brukar olika funktionsnedsättningar delas in?

Vilka attityder och förutfattade meningar personer med funktionsnedsättningar kan möta i samhället?

Ett stort problem för människor som lever med någon sorts handikapp eller funktionsnedsättning är attityderna man möter i samhället. Många utsätts i vardagen för våld, trakasserier eller dåligt bemötande.

Vad ser vi människor på då vi möter en person med ett funktionshinder?

Inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn är viktiga begrepp i mötet och i arbetet med personer som har funktionsnedsättningar. Begreppen är tätt sammanflätade och utgår från ett gott bemötande och synen på den enskildes rätt till självbestämmande och integritet.

Vilka fyra huvudgrupper av funktionsnedsättning finns det och vad utmärker dem?

Olika funktionsnedsättningar

 • Fysiska funktionsnedsättningar. Innebär en nedsatt förmåga i någon eller några av kroppens funktioner, till exempel nedsatt förmåga att styra och kontrollera en kroppsdel. ...
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ...
 • Intellektuella funktionsnedsättningar.

Hur ser dagens samhälle ut vad gäller normer värderingar och attityder till personer med funktionsnedsättning?

Forskare menar att attityder till personer med funktionsnedsättningar ser lite olika ut beroende på vilken typ av funktionsnedsättning personerna har. Till exempel så möts personer som är blinda ofta av medlidande medan personer med en utvecklingsstörning bemöts fördomsfullt.

Vad är bra personalpolitik?

Förutom en väl organiserad välfärd där personalen trivs måste den vara effektiv och inriktad på att bemöta alla medborgare på bästa sätt. Inom besöksnäringen och andra privata näringar försöker man identifiera sina kundgrupper och deras olika behov och önskemål.

Vad är Funktionsrätt?

Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt tillen fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare.

Vilka hinder kan funktionsnedsättningen möta om en person inte får rätt stöd och hjälp?

Individen kan ha kommit olika långt i sitt sätt att hantera och förstå sin omgivning vilket gör att bemötandet utvecklas i samspel med omgivningen. I vardagen kan personen ha svårigheter med till exempel tidsuppfattning, socialt samspel, struktur, initiativförmåga och stresskänslighet.

Vilka fyra huvudgrupper av funktionsnedsättningar finns det och vad utmärker dem ge ett exempel på någon diagnos inom varje huvudgrupp av funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning

 • Fysisk: Nedsättning i någon eller några av kroppens funktioner. ...
 • Psykisk: Svårigheten görs synlig i det sociala samspelet, till denna grupp hör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.
 • Intellektuell: Nedsättning i att ta emot, bearbeta och förmedla information.

I vilka grupper brukar olika funktionsnedsättningar delas in?

Funktionsnedsättningar brukar delas in i undergrupper beroende på vilka förmågor som är påverkade:

 • Fysiska funktionsnedsättningar. ...
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ...
 • Intellektuella funktionsnedsättningar.