:

Vad kan hota den biologiska mångfalden?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan hota den biologiska mångfalden?
  2. Hur påverkar växthuseffekten ekosystemen?
  3. På vilket sätt hänger biologisk mångfald och klimatet ihop?
  4. Hur arbetar man med biologisk mångfald i Sverige?
  5. Vad är det som hotar korallreven?

Vad kan hota den biologiska mångfalden?

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem.

Hur påverkar växthuseffekten ekosystemen?

När klimatet blir varmare flyttar klimatzoner, vegetationszoner och vissa djurarter norrut. Samtidigt som Skandinaviens växt- och djurliv kommer att berikas med en rad sydliga arter är det få arter som hinner förskjuta sina utbredningsområden i den snabba takt som uppvärmningen sker.

På vilket sätt hänger biologisk mångfald och klimatet ihop?

I en varmare värld kommer många arter behöva förflytta sig till nya platser. Andra arter kommer att stanna och anpassa sig efter det nya klimatet. Precis hur ekosystemen kommer att bete sig är det ingen som vet med säkerhet, men att samspelet mellan arter och livsmiljöer kommer att förändras kan vi vara säkra på.

Hur arbetar man med biologisk mångfald i Sverige?

Ekosystem, växter och djur bryr sig inte om nationsgränser. Regeringen arbetar för att bevara biologisk mångfald i samarbete med andra länder. Regeringen driver också på arbetet för att skydda värdefull natur och för ett hållbart skogsbruk, jordbruk och fiske över hela världen.

Vad är det som hotar korallreven?

Sedimentering. Kalkbrytning i korallrev samt avverkning av mangrover och annan skog gör att utflödet av sediment och slam ökar över korallerna. Det leder till att korallreven dör till följd av för lite solljus. Solljus i rätt mängd är nödvändigt för korallernas överlevnad.