:

Kan man gödsla med mänsklig avföring?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man gödsla med mänsklig avföring?
 2. Var kommer fosfor ifrån som vi använder i konstgödning?
 3. Är Människobajs bra gödsel?
 4. Hur mycket konstgödsel importerar Sverige?
 5. Var hittar man fosfor i naturen?
 6. Hur mycket gödsel importerar Sverige?
 7. Vilka tillverkar konstgödsel?
 8. Hur tillverkas NPK?
 9. Vilka Grönsaker innehåller fosfor?
 10. Hur många ton gödsel per hektar?
 11. Vad kan man göra för att bekämpa övergödning?

Kan man gödsla med mänsklig avföring?

Det går alldeles utmärkt att använda komposterade fekalier(bajs) som gödsel. Förutsättningen är att man låter fekalierna kompostera i minst två år. Även om kompostmaterialet ser ut som jord långt tidigare, ska man inte använda det till jordförbättring i grönsakslandet, eftersom det kan finnas kvar smittämnen.

Var kommer fosfor ifrån som vi använder i konstgödning?

Enligt Statens Geologiska Undersökningar är Marocko världens tredje största producent av fosfor som är en av huvudingredienserna i konstgödsel. Bara Kina och USA producerar mer. Marocko uppskattas även ha 75 procent av världens reserver, varav majoriteten tros ligga i Västsahara som sedan 1975 ockuperas av Marocko.

Är Människobajs bra gödsel?

Att gödsla med människobajs är kontroversiellt. Men restprodukten är efterfrågad hos bönder som driver djurlösa lantbruk. Kritiker menar att det kan vara skadligt att äta mat som har gödslats med avfallsslam som kan innehålla farliga ämnen. Slammet från reningsverket i Nyköping läggs på spannmålsgårdar runt om i länet.

Hur mycket konstgödsel importerar Sverige?

Konstgödsel i siffror gödslades ekologisk areal i snitt med 43 kg kväve per hektar, och konventionell med 122 kg kväve per hektar i Sverige. Tillförseln av kväve till odlingssystem med konstgödsel har ökat från 10 miljoner ton 1950 till ca 110 miljoner ton idag.

Var hittar man fosfor i naturen?

Fosfor finns i naturen i huvudsak bundet till syre som fosfat. Vanligast i våra jordar är mineralet apatit, som uppträder accessoriskt i nästan alla magmatiska bergarter. Medelhalten i jordskorpan är 1 000 g/ton. Fosfor är avgörande för växternas energiomsättning.

Hur mycket gödsel importerar Sverige?

I dag importerar jordbruket i Östersjöregionen cirka 322 000 ton fosfor per år i form av mineralgödsel. Enligt Michelle McCrackin finns det alltså potential att mer än halvera jordbrukets beroende av den ändliga naturresursen fosfor, vilket även skulle minska riskerna för näringsläckage till Östersjön.

Vilka tillverkar konstgödsel?

Yara är en världens största tillverkare av ammoniak och världsledande inom vissa förädlade konstgödsel, bland annat nitrater och NPK.

Hur tillverkas NPK?

NPK (kväve, fosfor och kalium) är en vanlig typ av konstgödsel, vanligtvis tillverkad av ammoniak, salpetersyra, svavelsyra, fosforsyra, samt kaliumklorid eller kaliumsulfat. Ammoniak tillverkas genom Haber–Bosch-processen genom reaktion mellan vätgas och kvävgas under högt tryck och hög temperatur.

Vilka Grönsaker innehåller fosfor?

Följande livsmedel innehåller fosfor

#ProduktMängd
1Bakpulver9918
2Torrjäst1290
3Pumpafrön squashfrön torkade1170
4Kruskakli grovt vetekli1100

Hur många ton gödsel per hektar?

Priskvotens betydelse har ofta legat inom +/- 10 kg per hektar, medan skillnaden i optimal gödsling mellan olika försöksplatser och år kan vara +/- 85 kg per hektar för liknande skördar.

Vad kan man göra för att bekämpa övergödning?

Jordbrukare kan bidra till att minska övergödningen genom att:

 • Upprätta gödselräkenskaper för att balansera gödslingen till grödans behov. ...
 • Vidta åtgärder för att minska växtnäringsläckaget till vattendrag – till exempel tvåstegsdiken, fånggrödor och kantzoner samt anlägga och sköta våtmarker.