:

Kan Europadomstolen ta upp mål till prövning på eget initiativ?

Innehållsförteckning:

  1. Kan Europadomstolen ta upp mål till prövning på eget initiativ?
  2. Vilka ärenden tas upp i Europadomstolen?
  3. I vilka situationer är en domstol skyldig att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen?
  4. Vad kan man anmäla till Europadomstolen?
  5. Hur har Sverige genomfört Europakonventionen?
  6. När blev EKMR svensk rätt?
  7. När ska nationell domstol inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen?
  8. Finns det situationer där en svensk domstol måste begära ett sådant förhandsavgörande?

Kan Europadomstolen ta upp mål till prövning på eget initiativ?

Europadomstolen kan inte ta upp mål till prövning på eget initiativ. Den är behörig att pröva mål som gäller påstådda kränkningar av Europakonventionen om mänskliga rättigheter efter klagomål från enskilda individer eller mellanstatliga klagomål.

Vilka ärenden tas upp i Europadomstolen?

Europadomstolen finns i Strasbourg och heter formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Europadomstolens uppgift är att avgöra om en medlemsstat har kränkt någons rättigheter enligt Europakonventionen. Den kan också besluta att staten ska betala ut ett skadestånd till den som klagat.

I vilka situationer är en domstol skyldig att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen?

2 § En domstol får begära förhandsavgörande från EG- domstolen om tolkningen av en bestämmelse i en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen i den omfattning som Sverige har åtagit sig detta i förhållande till de övriga staterna.

Vad kan man anmäla till Europadomstolen?

Staterna kan bryta mot konventionen genom att ha bestämmelser, exempelvis en lagregel, som strider mot konventionen. Men även enskilda beslut av myndigheter och domstolar kan utgöra brott mot konventionen. Konventionen utgör svensk lag. Du måste först ha uttömt alla inhemska möjligheter och instanser för att få rätt.

Hur har Sverige genomfört Europakonventionen?

Sverige godkände konventionen utan att ha vidtagit några lagstiftningsåtgärder. Detta eftersom Sverige anser att konventionen överensstämmer tillräckligt mycket med svensk lag. Nationell lagstiftning ska tolkas utifrån konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen.

När blev EKMR svensk rätt?

År 1995 blev Sverige medlem i EU samtidigt som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (konventionen eller EKMR) inkorporerades i svensk rätt.

När ska nationell domstol inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen?

När en nationell domstol ska ta ställning till en EU-rättslig fråga bör de begära ett s.k. förhandsavgörande från EU-domstolen vid oklarhet om hur rättsakterna ska tolkas. Detta ska leda till en harmoniserad rättstillämpning.

Finns det situationer där en svensk domstol måste begära ett sådant förhandsavgörande?

2 § En domstol får begära förhandsavgörande från EG- domstolen om tolkningen av en bestämmelse i en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen i den omfattning som Sverige har åtagit sig detta i förhållande till de övriga staterna.