:

Vilka är domstolens uppgifter?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka är domstolens uppgifter?
  2. Vad menas med förvaltningsrätt?
  3. Hur fungerar det i tingsrätten?
  4. Vad är skillnaden mellan allmän och speciell förvaltningsrätt?
  5. Vad menas med Indispositiva tvistemål?
  6. Är tvistemål civilrätt?

Vilka är domstolens uppgifter?

Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen har bevisat att den åtalade har begått det brott som påståtts. Rättens ledamöter är bundna av åklagarens gärningsbeskrivning. De får bara döma för brott som ryms inom den.

Vad menas med förvaltningsrätt?

Förvaltningsrätt är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger i första instans mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätterna har ersatt de tidigare länsrätterna. Det kan gälla ett skattemål, tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden.

Hur fungerar det i tingsrätten?

Tingsrätten handlägger och dömer i brottmål, till exempel mål om misshandel, stöld, narkotika, skatte- och trafikbrott. Ett misstänkt brott utreds av polisen. En åklagare bestämmer sedan om målet ska föras vidare till tingsrätten genom ett åtal.

Vad är skillnaden mellan allmän och speciell förvaltningsrätt?

Den allmänna förvaltningsrätten handlar främst om myndigheternas handläggning av olika ärenden, medan den speciella gäller olika sakområden, miljörätt, socialrätt osv. De beslut myndigheterna härvid fattar kan normalt överklagas till förvaltningsdomstol.

Vad menas med Indispositiva tvistemål?

Indispositiva tvistemål är sådana tvistemål där parterna inte själva kan förlikas. Det handlar framförallt om familjerättsliga mål, exempelvis skilsmässa. I indispositiva tvistemål har staten ansett sig ha ett sådant intresse av saken att förlikning mellan parterna själva inte anses lämpligt.

Är tvistemål civilrätt?

Ett tvistemål eller civilmål är i svensk rätt de mål där allmän domstol handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens. Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål betecknas kärande och motparten betecknas svarande.