:

Vilket regelverk gäller för den yttre miljön?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket regelverk gäller för den yttre miljön?
 2. När gäller miljöbalken?
 3. Vad ingår i miljöbalken?
 4. När behövs miljötillstånd?
 5. Varför miljötillstånd?
 6. Hur fungerar miljöbalken?

Vilket regelverk gäller för den yttre miljön?

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.

När gäller miljöbalken?

gäller alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd innebär det att 2 kap. ska tillämpas även för verksamheter som främst regleras genom annan lagstiftning. Miljöbalkens bestämmelser gäller parallellt med bland annat skogsvårdslagens bestämmelser.

Vad ingår i miljöbalken?

Lagar som Miljöbalken ersatt

 • naturvårdslagen (1964:822)
 • miljöskyddslagen (1969:387)
 • lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten ()
 • lagen om svavelhaltigt bränsle ()
 • lagen om skötsel av jordbruksmark (1979:425)
 • renhållningslagen (1979:596)
 • hälsoskyddslagen ()

När behövs miljötillstånd?

Om det finns en risk för att en verksamhet förstör miljön bör man söka miljötillstånd för den. Beroende av verksamheten och dess omfattning ska tillståndet sökas hos regionförvaltningsverket eller hos kommunens miljövårdsmyndighet.

Varför miljötillstånd?

För att samhället ska bli fossilfritt och mer hållbart behövs stora investeringar i industri och infrastruktur. Sådana investeringar kräver miljötillstånd enligt miljöbalken. Antalet sökta tillstånd har dock minskat dramatiskt sedan 1999. Därför behövs en reformering av miljöbalken.

Hur fungerar miljöbalken?

miljöbalken fungerar som instrument för att minska miljöbelastningen till nivåer som naturen långsiktigt tål. Det är därvid viktigt att kommittén beaktar syftet med de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala mål som länsstyrelser och andra myndigheter fått i uppdrag att utveckla.