:

När säljaren säljer ett lösöre som köparen har i sin besittning är tradition det Sakrättsliga momentet?

Innehållsförteckning:

  1. När säljaren säljer ett lösöre som köparen har i sin besittning är tradition det Sakrättsliga momentet?
  2. Vad är gemensam besittning?
  3. Vad menas med traditionsprincipen?
  4. Vilket är det Sakrättsliga momentet för köp av lösöre som vid köpet finns säljaren?
  5. Vilket är det Sakrättsliga momentet för köp av enkelt skuldebrev?

När säljaren säljer ett lösöre som köparen har i sin besittning är tradition det Sakrättsliga momentet?

Principens huvudregel är att en köpare vinner sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer genom att besitta egendomen. Därmed är ett köpeavtal inte tillräckligt för att köparen ska få sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer vid en konkurs eller utmätning.

Vad är gemensam besittning?

Gemensam besittning | SvJT. Huvudregeln för att utmätning skall få ske framgår av 4: 17 utsökningsbalken (UB): det skall styrkas att egendomen tillhör gäldenären. I två efterföljande §§ meddelas vissa presumtionsregler. Gäldenären skall anses vara ägare till egendom som han har i sin besittning, 4: 18.

Vad menas med traditionsprincipen?

I svensk rätt gäller nämligen den s.k. traditionsprincipen som huvudregel i fråga om köparens skydd mot säljarens borgenärer. Principen innebär, förenklat uttryckt, att en köpare av en vara får skydd mot säljarens borgenärer först när varan är i köparens besittning.

Vilket är det Sakrättsliga momentet för köp av lösöre som vid köpet finns säljaren?

För konsumenter gäller numera att de har separationsrätt för köpt lösöre i säljarens konkurs eller vid utmätning av säljarens tillgångar enligt konsumentköplagen 49 §. Konsumenten får alltså sakrättsligt skydd i samband med avtalet, oavsett om lösöret lämnas i säljarens besittning eller inte.

Vilket är det Sakrättsliga momentet för köp av enkelt skuldebrev?

För att pantsättning av enkelt skuldebrev skall bli gällande mot pantsättarens borgenärer förutsätts enligt 31 § 1 st, jämfört med 10 §, skuldebrevslagen att gäldenären blivit underrättad om åtgärden av pantsättaren eller den till vilken pantsättning skett.