:

Hur väljs regionstyrelsen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur väljs regionstyrelsen?
  2. Vem tillsätter regionstyrelsen?
  3. Vem tillsätter ordförande för regionstyrelsen?
  4. Vad är skillnaden mellan regionstyrelsen och regionfullmäktige?
  5. Vad innebär det att vara en fritidspolitiker?
  6. Vad styr ansvarar kommunerna för?
  7. Vilka är skillnaderna mellan regionen och länsstyrelsen?
  8. Vad menas med regionfullmäktige?
  9. Vad tjänar en fritidspolitiker?
  10. Vad för saker som kommunen bestämmer om?

Hur väljs regionstyrelsen?

Medborgarna väljer politiker till fullmäktige Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till regionfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i regionvalet ska man dels: ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Vem tillsätter regionstyrelsen?

Regionfullmäktige utser regionstyrelsen Totalt har regionstyrelsen 15 ledamöter och 15 ersättare. Under regionfullmäktige och regionstyrelsen arbetar nämnder, utskott och beredningar med olika ansvarsområden.

Vem tillsätter ordförande för regionstyrelsen?

Regionstyrelsen består av 17 ledamöter och 11 ersättare som är valda av regionfullmäktige. De kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen. Bland regionstyrelsens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och en till tre vice ordförande. Oppositionen innehar andre vice ordförandeposten.

Vad är skillnaden mellan regionstyrelsen och regionfullmäktige?

Regionstyrelsen kan ha ett eller flera utskott. Vanligtvis är tjänstemän i kommunen ofta föredragande, medan vid regionfullmäktige i princip endast en regiondirektör (då sådan finns) har yttranderätt vid sidan om fullmäktiges ledamöter.

Vad innebär det att vara en fritidspolitiker?

En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid. Exempel på fritidspolitiska uppdrag är ledamot av kommunfullmäktige eller ledamot av en kommunal nämnd.

Vad styr ansvarar kommunerna för?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Vilka är skillnaderna mellan regionen och länsstyrelsen?

Länsstyrelserna i Sverige Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna. De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 800 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser.

Vad menas med regionfullmäktige?

Regionfullmäktige leds av ett presidium med en ordförande och en eller flera vice ordförande. Regionfullmäktige utser ledamöter i regionstyrelsen samt ledamöter i övriga nämnder och fullmäktigeberedningar. Föredragningsansvar i regionfullmäktige har regionråd samt i vissa förekommande fall nämndordförande.

Vad tjänar en fritidspolitiker?

Majoriteten av de förtroendevalda i en kommun är fritidspolitiker. De får arvode för sammanträden, justering av protokoll, möten, besök eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

Vad för saker som kommunen bestämmer om?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.