:

Vad innebär det att hushålla med något?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär det att hushålla med något?
  2. Vad menas med hushållning?
  3. Vad innebär Förmögenhetsskyddet?
  4. Vad är Driftredovisning?
  5. Måste de offentliga förvaltningarna gå med vinst?
  6. Kan en kommun gå med vinst?

Vad innebär det att hushålla med något?

Hushållning kallas den planering som görs för att förbrukningen inom ett visst område skall hållas inom önskade gränser, med avseende på bland annat ekonomi och miljö. En enskild persons eller familjs resurser kan anpassas till behov och ekonomisk förmåga med hjälp av en så kallad hushållsbudget.

Vad menas med hushållning?

Hushållning kallas den planering som görs för att förbrukningen inom ett visst område skall hållas inom önskade gränser, med avseende på bland annat ekonomi och miljö. En enskild persons eller familjs resurser kan anpassas till behov och ekonomisk förmåga med hjälp av en så kallad hushållsbudget.

Vad innebär Förmögenhetsskyddet?

Begreppet god ekonomisk hushållning kan spåras till 1953 års kommunallag i vilken ett kommunalt förmögenhetsskydd stipulerades. Bestämmelsen byggde på tanken att en generation inte har rätt att förbruka vad föregående generationer ”ihopbragt till sina efterkommandes gagn”.

Vad är Driftredovisning?

Driftredovisningens innehåll. 1 § Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

Måste de offentliga förvaltningarna gå med vinst?

De senaste åren har det därför i Sverige vuxit fram en samsyn om att vinst och förlust är ett så viktigt styrinstrument att även anslagsfinansierade offentliga förvaltningar eftersträvar liknande möjligheter att hantera ”överskott” i verksamheten.

Kan en kommun gå med vinst?

Regeln innebär att det råder förbud för kommuner och landsting att driva spekulativa företag. Förbudet mot vinstsyfte innebär dock inte att verksamheten inte får ge överskott.