:

Vad säger forskningen om flerspråkighet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad säger forskningen om flerspråkighet?
  2. Varför ska man lära sig moderna språk?
  3. Vad är andraspråksinlärning?
  4. Vad säger forskningen om individens möjligheter att lära och använda flera språk?
  5. Vilka är fördelarna med att det talas många språk i ett land?
  6. Varför har man språkval?
  7. Vad är skillnaden mellan modersmål och andraspråk?
  8. Vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärning?
  9. Hur kan samhället ha nytta av personer som är flerspråkiga?

Vad säger forskningen om flerspråkighet?

Forskningen har visat att barn som växer upp som flerspråkiga är mer kreativa, får lättare att ta till sig nya språk och har en större metaspråklig medvetenhet. Den metaspråkliga medvetenheten innebär att barnen i större utsträckning kan diskutera och reflektera kring språket och inte bara använda det.

Varför ska man lära sig moderna språk?

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Vad är andraspråksinlärning?

Jämför man första- och andraspråksinlärning grovt så är det dock huvudsakligen två faktorer som skiljer sig åt: ålder och förkunskaper. När man lär sig andraspråk är man äldre än när man lär sig ett förstaspråk, ibland betydligt äldre. Dessutom kan man vid andraspråksinlärningen redan ett språk, nämligen modersmålet.

Vad säger forskningen om individens möjligheter att lära och använda flera språk?

Till exempel har det funnits en teori som hävdar att tvåspråkiga personer skulle använda båda sina hjärnhalvor mer än enspråkiga eftersom modersmålet och andraspråket skulle finnas på olika platser i hjärnan. Men det stämmer inte. Istället utnyttjar flerspråkiga sin hjärna på samma sätt som enspråkiga.

Vilka är fördelarna med att det talas många språk i ett land?

Fördelarna är många med att kunna kommunicera på fler än ett språk så låt oss ta en titt på ett par av dem. Fler karriärmöjligheter Genom att vara flerspråkig har du genast tillgång till en större del av världen än den som endast pratar svenska.

Varför har man språkval?

Grundprincipen för språkvalet är att eleven väljer ett modernt språk och de andra valmöjligheterna ska ses som alternativ till det moderna språket. Att eleven ändå har möjlighet att välja ett annat alternativ ställer höga krav på skolan när det gäller information, individanpassning och kvalitet i undervisningen.

Vad är skillnaden mellan modersmål och andraspråk?

Enligt Abrahamsson (2009:13) är modersmål det språk som en individ lärt sig först genom ett naturligt inflöde i interaktion med de närmaste i familjen, medan ett andraspråk är det språk som lärs in efter förstaspråket.

Vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärning?

Inom andraspråksinlärningen finns de fyra aspekter som har fått betydelse/uppmärksamhet och dessa aspekter är: ålder, kön och genus, social klass och etnisk identitet (Ellis, 2008). Ålder är även en faktor som påverkar och yngre inlärare har mer framgång i sin utveckling än äldre inlärare vilket forskning visar.

Hur kan samhället ha nytta av personer som är flerspråkiga?

Dessutom talas många andra språk. Att främja flerspråkigheten ingår i de överordnade målen för svensk språkpolitik: Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.