:

Hur är den fysiska sociala och pedagogiska lärmiljön utformad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur är den fysiska sociala och pedagogiska lärmiljön utformad?
  2. Hur ser lärmiljön ut?
  3. Vad är social lärmiljö?
  4. Vad är en bra lärmiljö?
  5. Vad betyder begreppet tillgänglig lärmiljö?
  6. Vad är visuellt buller?

Hur är den fysiska sociala och pedagogiska lärmiljön utformad?

Det är den pedagogiska miljön som utformar den fysiska och sociala miljön. Lärmiljö är den miljön där barnen vistas och där ett lärande sker. Lärmiljön är ett samlingsbegrepp för den fysiska, sociala och den pedagogiska miljön. Dessa tre miljöer skapar tillsammans en helhet för barns utveckling och lärande.

Hur ser lärmiljön ut?

Förskolans lärmiljö ska utformas så att den stöttar barnet i att kunna lita på sin egen förmåga. Lärmiljön ska även ge barnet inflytande över utbildningens utformning. Hur vi utformar vår lär- miljö återspeglar hur viktiga vi anser att olika aktiviteter är och hur vi värdesätter dem som ska vistas i miljön.

Vad är social lärmiljö?

Svar: Lärmiljö kan beskrivas som hela den miljö och de sammanhang som en person befinner sig i under exempelvis en skoldag. Lärande sker i interaktion, det vill säga i samspel med andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö.

Vad är en bra lärmiljö?

Svar: Lärmiljö kan beskrivas som hela den miljö och de sammanhang som en person befinner sig i under exempelvis en skoldag. Lärande sker i interaktion, det vill säga i samspel med andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö.

Vad betyder begreppet tillgänglig lärmiljö?

Med lärmiljö menas all kontext där elever lär, exempelvis klassrum, rastaktiviteter, fritidshemsvistelse och arbetsplatsförlagt lärande. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar oavsett individens funktionsförmåga.

Vad är visuellt buller?

En god visuell miljö är en förutsättning för att skapa en god lärmiljö och delaktighet för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, oavsett språk. Den visuella lärmiljön handlar om den fysiska miljön men också om visuella strategier i undervisningen.