:

Vart vänder man sig om man inte är nöjd med vården?

Innehållsförteckning:

  1. Vart vänder man sig om man inte är nöjd med vården?
  2. Hur snabbt måste en journalanteckning skrivas?
  3. Hur dokumenteras de åtgärder och den vård man ger patienten?
  4. När anmäla till patientnämnden?
  5. Vad innebär det med signering av en journal?

Vart vänder man sig om man inte är nöjd med vården?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Hur snabbt måste en journalanteckning skrivas?

Inom slutenvården innebär det i realiteten vanligtvis inom timmar och inom öppenvården sannolikt inom 24 timmar om patienten kan antas söka vård på nytt. Slutanteckning/epikris ska göras snarast möjligt och senast då all relevant information inkommit.

Hur dokumenteras de åtgärder och den vård man ger patienten?

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling. Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården måste finnas dokumenterad i patientjournalen.

När anmäla till patientnämnden?

Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter. Patientnämnder finns i alla regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. De kan hjälpa dig att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av de ansvariga inom vården.

Vad innebär det med signering av en journal?

Signering skall göras av den som svarar för anteckningen i patientjournalen. Signeringen innebär att vederbörande läst igenom vad som intagits och kontrollerat att innehållet stämmer. Signeringen bör självfallet ske på ett sådant sätt att den kan tydas och härledas till en viss person.