:

Vad betyder Begreppsuppfattning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder Begreppsuppfattning?
  2. Vad är en Undervisningssekvens?
  3. Hur kan specialläraren främja elevers begreppsutveckling?
  4. Vad är Ämnesneutrala ord?
  5. Hur kan man göra för att motverka och förebygga dessa synsätt tror du?
  6. Vad är Praxismodellen?
  7. Vad innebär matematik?

Vad betyder Begreppsuppfattning?

Begreppsuppfattning är hur den som lär förklarar och tillämpar begreppen. Den kan bero på vilken situation den lärande befinner sig i och på hur denne tolkar och förstår den naturvetenskapliga förklaringen. Det motsvarar det engelska ordet conception.

Vad är en Undervisningssekvens?

Undervisningssekvenserna innehåller omsorgsfullt utformade aktiviteter, material till elever, lärarhandledning med förslag på planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.

Hur kan specialläraren främja elevers begreppsutveckling?

För att en begreppsutveckling ska ske hos eleverna, så ska eleverna inse att deras uppfattning av de begrepp som de är bekanta med kan vara bristfälliga (Hodson, 1998). När eleverna lär sig nya begrepp så bildar de kognitiva helheter genom att använda sig av begrepp som de kan från tidigare (Schoultz, 2002).

Vad är Ämnesneutrala ord?

Man skiljer här mellan ämnesneutrala ord som förekommer i flera ämnen och ämnesrelaterade ord som är knutna till ett visst ämne. De ämnesneutrala delar man i sin tur in i allmänspråkliga, frekventa och abstrakta, skriftspråkliga ord. De ämnesrelaterade orden delas å andra sidan in i allmänspråkliga och fackord.

Hur kan man göra för att motverka och förebygga dessa synsätt tror du?

Resultatet för undersökningen visar att förebyggande arbete kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom tidiga insatser, genom att organisera undervisningen, genom att skapa delaktighet och genom att ge eleverna en positiv självbild.

Vad är Praxismodellen?

I praxismodellen ovan framhålls betydelsen av att knyta an till en konkret nivå, och det kan innebära att läraren relaterar till något eleverna redan känner till.

Vad innebär matematik?

Matematik (från grekiska: Μαθηματικά) är en abstrakt och generell vetenskap om problemlösning och metodutveckling – abstrakt därför att den frigjort sig från problemens konkreta ursprung och generell därför att den är tillämpbar i ett stort antal områden.