:

Hur hittar man Balansrapport?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar man Balansrapport?
 2. Vad är skillnaden på balans och resultaträkning?
 3. Vad ska vara med i en resultatrapport?
 4. Var hittar jag resultatrapport?
 5. Var hittar jag årets resultat i balansräkningen?
 6. Vad visar en resultaträkning?
 7. Vad är skillnaden mellan en Balansrapport och en balansräkning?
 8. Hur gör man balansräkning exempel?

Hur hittar man Balansrapport?

Balansrapport, utskrift

 1. Utskriften hittar du under Utskrifter - Bokföring.
 2. Utskriften visar tillgångar och skulder på den period du anger. ...
 3. Balansrapporten kan skrivas ut för hela företaget eller specifika resultatenheter. ...
 4. Du ser kolumnerna Ingående balans, Period och Utgående balans.

Vad är skillnaden på balans och resultaträkning?

En resultaträkning visar till skillnad från balansrapporten om företaget går med vinst eller förlust för en given period, det vill säga företagets resultat. Ett företags resultat är skillnaden mellan företagets kostnader och intäkter.

Vad ska vara med i en resultatrapport?

Resultatrapporten hämtas från företagets redovisning och visar hur ett företags resultat (vinst, förlust eller nollresultat) varit under en viss tidsperiod. I en resultatrapport kan man bl a läsa ut omsättningen, bruttovinsten, jämförelser mot budget och föregående år samt vinsten före och efter skatt.

Var hittar jag resultatrapport?

Resultatrapport, utskrift

 1. Utskriften hittar du under Utskrifter - Bokföring.
 2. Utskriften visar intäkter och kostnader på den period du anger. ...
 3. Under rubriken kommer det att stå Preliminär till dess att bokföringsåret blir låst. ...
 4. Den kan skrivas ut för hela företaget eller specifika resultatenheter.

Var hittar jag årets resultat i balansräkningen?

Årets resultat bokförs i samband bokslutet så att det skapas en balans i balansräkningen mellan tillgångar å ena sidan och eget kapital & skulder å andra sidan samt en balans i resultaträkningen mellan intäkter å ena sidan och kostnader å andra sidan.

Vad visar en resultaträkning?

Resultaträkningen visar hur stora intäkter företaget har haft under perioden, hur stora kostnaderna har varit och på sista raden ser du om företaget har gjort en vinst eller en förlust. Däremot visar resultaträkningen inte hur stora tillgångar eller skulder ditt företag har, det hittar du i stället i balansräkningen.

Vad är skillnaden mellan en Balansrapport och en balansräkning?

Balansräkning och balansrapport går hand i hand En balansrapport används för avstämning och uppföljning av ett företags löpande bokföring. En balansrapport kan ses som en förenklad variant av en balansräkning, eftersom balansräkningen ofta är mer omfattande.

Hur gör man balansräkning exempel?

Balansräkningen delas upp i två olika delar med tillgångar på den ena sidan och skulder och eget kapital på den andra. Tillgångssidan kallas aktivsidan och skuldsidan kallas passivsidan. Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna.