:

Vem granskar kommunfullmäktige?

Innehållsförteckning:

 1. Vem granskar kommunfullmäktige?
 2. Hur väljs ledamöter till kommunfullmäktige?
 3. Vilka beslut måste fattas av kommunfullmäktige?
 4. Hur väljs fullmäktige?
 5. Vad är det för skillnad på kommunstyrelse och kommunfullmäktige?

Vem granskar kommunfullmäktige?

Ledamöterna i alla nämnder samt kommunrevisorerna nomineras av samtliga partier i kommunfullmäktige och fördelas i proportion till valresultatet det senaste valet. Kommunrevisionen granskar årligen på kommunfullmäktiges uppdrag arbetet i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt verksamheten i de kommunala bolagen.

Hur väljs ledamöter till kommunfullmäktige?

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels: ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Vilka beslut måste fattas av kommunfullmäktige?

Fullmäktiges uppgifter

 • mål och riktlinjer för verksamheten,
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer,
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
 • val av revisorer,
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,

Hur väljs fullmäktige?

Röstberättigade medlemmar utser valda församlingar. 4 § Beslutanderätten i kommuner och regioner utövas av valda församlingar (fullmäktige) som utses av röstberättigade medlemmar i allmänna val. Beslut kan också fattas av andra kommunala organ i enlighet med vad som anges i denna lag eller annan författning.

Vad är det för skillnad på kommunstyrelse och kommunfullmäktige?

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens "regering" och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.