:

Vem ritar detaljplaner?

Innehållsförteckning:

  1. Vem ritar detaljplaner?
  2. Hur ofta ändras detaljplan?
  3. Vem betalar för detaljplan?
  4. När upphör en detaljplan att gälla?
  5. Vad kostar en ny detaljplan?

Vem ritar detaljplaner?

Kommunen tar fram detaljplanen I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta.

Hur ofta ändras detaljplan?

Bestämmelserna i 18 § om fastigheter ska tillämpas också på mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt. Lag (2011:335) . En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det.

Vem betalar för detaljplan?

Vem ska betala? En avgift enligt 8 eller 9 § ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott.

När upphör en detaljplan att gälla?

Översiktsplaner antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025. Även en översiktsplan som har antagits den 1 januari 2004 eller senare men före den ska upphöra att gälla vid utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring som avses i 3 kap.

Vad kostar en ny detaljplan?

Avgift för planbesked, 2022 Avgiften för planbesked som innebär prövning i detaljplaneläggning av en tillkommande byggrätt som motsvarar ett en- eller två bostadshus eller mindre är 21 200 kronor. Avgiften för övriga planbesked är 31 700 kronor. Avgifterna gäller oavsett om beskedet är positivt eller negativt.