:

När kan sekretessen brytas och i så fall av vem?

Innehållsförteckning:

  1. När kan sekretessen brytas och i så fall av vem?
  2. I vems intresse finns sekretessen?
  3. I vilka situationer kan det vara aktuellt för hälso- och sjukvården att lämna ut uppgifter om en patient till socialtjänsten trots att patientens samtycke saknas?
  4. Vilka verksamheter omfattas av sträng sekretess?
  5. Hur länge gäller sekretess enligt OSL?
  6. Vilken lag har ersatt sekretesslagen?
  7. Vilken typ av sekretess omfattas en uppgift av om ett röjande kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet?
  8. Hur länge gäller Upphandlingssekretess?

När kan sekretessen brytas och i så fall av vem?

Om patienten själv går med på det eller om det står klart att patienten eller någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut kan sekretessen och tystnadsplikten brytas. Därutöver får uppgifter bara röjas i enlighet med särskilda sekretessbrytande bestämmelser i lag eller förordning.

I vems intresse finns sekretessen?

Enligt 24 kap 8 § OSL gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Sekretessen är absolut och innebär att uppgifterna inte kan lämnas ut.

I vilka situationer kan det vara aktuellt för hälso- och sjukvården att lämna ut uppgifter om en patient till socialtjänsten trots att patientens samtycke saknas?

Det finns ingen särskilt utformad sekretessbrytande regel vad gäller uppgiftslämnande till en patients närstående. Ett utlämnande av uppgifter kan därför bara ske om patienten samtycker till det eller om det står klart, enligt 25 kap. 1 § OSL, att patienten inte lider men.

Vilka verksamheter omfattas av sträng sekretess?

Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m. 26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.

Hur länge gäller sekretess enligt OSL?

Hur länge sekretessen kan gälla Sekretessen till skydd för leverantörers ekonomiska intressen kan som högst gälla i 20 år. För allmänna handlingar som innehåller avtalsvillkor, till exempel avtal eller olika bilagor till avtal, gäller sekretessen som huvudregel i högst två år.

Vilken lag har ersatt sekretesslagen?

5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift i verksamhet som avses i 7 kap.

Vilken typ av sekretess omfattas en uppgift av om ett röjande kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet?

1 § sekretessla- gen ”för uppgift som angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om ...

Hur länge gäller Upphandlingssekretess?

Sekretessen till skydd för upphandlande organisationers ekonomiska intressen kan som högst gälla i 20 år. För allmänna handlingar som innehåller avtalsvillkor, till exempel avtal eller olika bilagor till avtal, gäller sekretessen som huvudregel i högst två år.